Maģistra programma

Profesionālā maģistra grāds  reliģijā un teoloģijā un pastorālā konsultanta kvalifikācija

Licenza in Scienze Religiose

Studiju programmas satura un īstenošanas apraksts

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Laterāna  Pontifikālajā Universitātē vai tās filiālēs

iegūts humanitāro zinātņu grāds  reliģijā/teoloģijā vai tam atbilstoša augstākā izglītība, kas

iegūta Vatikāna  Izglītības kongregācijas atzītā mācību iestādē, 

vai  arī bakalaura  grāds humanitārajā vai sociālajā jomā un apgūts Katoliskās  teoloģijas pamatkurs 24 krp apjomā. 

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds reliģijā un teoloģijā, 80 krp, 120ECTS Kods 47221

Studiju ilgums nepilna laika klātienē – 2 gadi 6 mēneši

Iegūstamā kvalifikācija: pastorālais konsultants

Studiju apjoms: 80 krp (viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām, no kurām 8 ir kontaktstundas, bet 32 – patstāvīgā darba stundas)

Studiju maksa: 90,00 € mēnesī (900,00 € gadā)

Studiju programma akreditēta.

Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts un Baznīcas sociālajām vajadzībām atbilstošas, praktiski pielietojamas augstākā līmeņa profesionālās studijas reliģijā, kas sakņotas teoloģijas, filozofijas un psiholoģijas zinātņu teorētiskajos pamatos

Studiju programmas uzdevumi:

·   īstenot padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu apguvi teoloģijā, filozofijā un psiholoģijā, attīstot studentu patstāvīgas mācīšanās prasmes;

·    apgūt pastorālā konsultanta darbam nepieciešamās profesionālās kompetences;

·    sagatavot studentus zinātniskās pētniecības darbam praktiskās teoloģijas jomā – katehēzē, pastorālajā konsultēšanā un garīgajā aprūpē

Studiju programmas īstenošana

Studijas paredzēts īstenot nepilna laika klātienes studiju formā; Lekcijas, nodarbības un pārbaudījumi notiks no septembra līdz jūnija beigām katru nedēļu piektdienās no pl. 17.30-20.50 un sestdienās no pl. 9.00 -16.15 RARZI lekciju telpās Rīgā Katoļu  ielā 16B

Programmas plānotie rezultāti

Programmas sekmīgas apguves rezultātā absolvents iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai strādātu par pastorālo konsultantu Baznīcas, valsts un nevalstiskajās institūcijās, kā arī padziļina metodoloģijas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi reliģijas zinātnēs, lai varētu turpināt studijas doktorantūrā