Misija || Vērtības || Vīzija

Mission || Values || Vision

Misija

RARZI misija – izglītība un personas formācija, kas

• pamatojas kristīgās teoloģiskās un filozofiskās antropoloģijas tradīcijā,

• īsteno Atklāsmē, Baznīcas mācībā un katoliskajā akadēmiskajā tradīcijā iezīmēto kristīgā humānisma ideālu,

• attīsta vispusīgu skatījumu uz cilvēku un sabiedrību,

• sniedz ieguldījumu kristīgā humānisma ideālu iedzīvināšanā Latvijas sabiedrībā un kultūrā. 

Mission

Mission of RARZI – education and formation of an individual which

• is based on tradition of Christian philosophical and theological anthropology;

• pursues the ideal of Christian humanism outlined in Revelation, teachings of the Church and Catholic academic tradition;

• develops comprehensive view on human being and the society;

• contributes to enlivening the ideals of Christian humanism in Latvian society and culture. 

Vērtības 

Virzība uz personas izcilību

• Ticības un prāta harmonija

• Sadarbība un starpdisciplinaritāte

• Dialogs un atvērtība

• Personas brīvība 

Values

• Development towards the excellence of an individual

• Harmony between faith and mind

• Cooperation and interdisciplinarity

• Dialogue and openness

• Individual freedom 

Vīzija

Vieta, kur ikviens var izglītot prātu un sirdi. Vide, kurā mācīties jēgpilnas - patiesībā un tuvākmīlestībā pamatotas - dzīves principus un pielietot tos arī profesionālajā jomā. 

Vision

A space for everyone to educate their mind and heart. Environment for learning meaningful principles of life based on truth and neighbourly love and learning to apply them in professional life.