Misija || Vērtības || Vīzija

Mission || Values || Vision

Misija

RARZI misija – izglītība un personas formācija, kas

• pamatojas kristīgās teoloģiskās un filozofiskās antropoloģijas tradīcijā,

• īsteno Atklāsmē, Baznīcas mācībā un katoliskajā akadēmiskajā tradīcijā iezīmēto kristīgā humānisma ideālu,

• attīsta vispusīgu skatījumu uz cilvēku un sabiedrību,

• sniedz ieguldījumu kristīgā humānisma ideālu iedzīvināšanā Latvijas sabiedrībā un kultūrā. 

Mission

Mission of RARZI – education and formation of an individual which

• is based on tradition of Christian philosophical and theological anthropology;

• pursues the ideal of Christian humanism outlined in Revelation, teachings of the Church and Catholic academic tradition;

• develops comprehensive view on human being and the society;

• contributes to enlivening the ideals of Christian humanism in Latvian society and culture. 

Vērtības 

Virzība uz personas izcilību

• Ticības un prāta harmonija

• Sadarbība un starpdisciplinaritāte

• Dialogs un atvērtība

• Personas brīvība 

Values

• Development towards the excellence of an individual

• Harmony between faith and mind

• Cooperation and interdisciplinarity

• Dialogue and openness

• Individual freedom 

Vīzija

Vieta, kur ikviens var izglītot prātu un sirdi. Vide, kurā mācīties jēgpilnas - patiesībā un tuvākmīlestībā pamatotas - dzīves principus un pielietot tos arī profesionālajā jomā. 

Vision

A space for everyone to educate their mind and heart. Environment for learning meaningful principles of life based on truth and neighbourly love and learning to apply them in professional life.

Mūsu Institūta vēsture.pdf