Notikumi

 2022./2023. studiju gada grafiks

 I.    semestris: 2022. gada 9. septembris – 2023. gada 31. janvāris

22. – 26. augusts: Dokumentu iesniegšana bakalaura, maģistra, un mūžizglītības programmās

25. augusts: Docētāju kopsapulce plkst. 10.00

26. augusts: pl. 15.00 Iestājpārrunas visās studiju programmās 

9. septembris: Studiju sākums, Svētā Mise plkst. 16.30

17.-18. septembris - Rekolekcijas

30. septembris: RARZI aizbildnes Sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētki, pl. 16.30 Sv. Mise, referāts

 8. oktobris – Zinātniskā konference

 21. oktobris: Bakalaura darbu aizstāvēšana (bakalaura darbs jānodod līdz 14. oktobrim)

 24. novembrī: Akadēmiskā bakalaura programmas noslēguma pārbaudījums pl. 11.00 – Atslēgvārdu eksāmens (dokumenti jānosūta uz Laterānu līdz 24. oktobrim)

 16. decembris: Maģistra darbu priekšaizstāvēšana (maģistra darba un dokumentu nosūtīšana uz Laterānu līdz 26. decembrim)

 17. decembris: Adventa pasākums

19. decembris – 5. janvāris: Ziemassvētku brīvdienas

26. janvāris: Noslēguma eksāmens profesionālajā maģistra programmā pl.10.00 - maģistra darbu aizstāvēšana (maģistra darba iesniegšana recenzentiem - 19. janvāris).

II.   semestris: (2023. gada 3. februāris – 2023. gada 30. jūnijs)

 3. februāris (piektdiena): II. semestra nodarbību sākums visās studiju programmās

 24. - 25. marts: Gavēņa rekolekcijas

 3. – 13. aprīlis: Lieldienu brīvdienas

13. maijs: RARZI un RTI studentu zinātniskā konference

16. jūnijs: Studiju gada noslēguma Svētā Mise, diplomu un apliecību izsniegšana

30. jūnijs: Studiju sesijas noslēgums

Aktuālākie notikumi || Kalendārs 

Radio Marija Latvija 16. janvārā rīta cēlienā viesojās RARZI jaunie bakalaura absolventi. Pieredzes stāsti, izaicinājumi, ieguvumi studējot.

Bakalaura darbu aizstāvēšana 2022. gada 21. oktobrī

Raimonds Garais - Lektora laja pastorālais kalpojums draudzē pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium gaismā

Santa Purmale - Memento mori: mūžības un nāves apjēgsmes eksistenciālā nozīmē patiesās cilvēcības un Dieva meklējumu ceļā

Ilze Murāne - Pastorālā atgriešanās: Siguldas Romas katoļu draudzes piemērs

Vilis Bukšs  - Dieva Vārds un Euharistija pastāvīgā diakona kalpošanā pamatojoties uz Vatikāna II koncila dogmatisko konstitūciju Lumen gentium

2022. gada 8. oktobra Starptautiskās un starpdisciplinārās konferences foto.

“Cilvēks un sabiedrība: ceļā uz kopīgo labumu”

Starptautiska un starpdisciplināra konference

 “Cilvēks un sabiedrība: ceļā uz kopīgo labumu”

              Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ielūdz jūs uz starptautisko konferenci “Cilvēks un sabiedrība: ceļā uz kopīgo labumu”, kas notiks sestdien, 8. oktobrī. Uz konferenci ir aicināti viesi no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas. Tajā ņems dalību arī abu katolisko augstskolu profesori. Konferences pirmā daļa notiks Vecrīgā, Mazās Ģildes konferenču zālē (Amatu 6) laikā no 10.00- 13.00. Reģistrācija – no 9.30 – 9.55. Savukārt otrā daļa norisināsies RARZI un RTI telpās – sv. Akvīnas Toma auditorijā (Katoļu 16 B) laikā no 15.00 – 18.00.

              2019. gadā klajā nāca “Katoliskās Baznīcas sociālās mācības kompendija” latviešu izdevums latviešu, ko Latvijas Universitātē svinīgi atvēra Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts V.Em. kardināls Pīters Turksons.

 

             Savā uzrunā kardināls norādīja uz Baznīcas sociālās mācības lielo potenciālu priekš mūsdienu sabiedrības, jo tā ir spēcīgs un pārliecinošs rīks, ar kuru ir iespējams stāties pretī tā sauktajai ‘nāves kultūrai’, individuālismam, atsvešinātībai, nošķirtībai un noslēgtai sabiedrībai. Baznīcas sociālā mācība atklāj veidu kā stiprināt dialoga kultūru mūsu ceļā uz integrālā humānisma un solidaritātes ideālu. Tā mudina uzņemties atbildību un līdzdarboties ‘mīlestības civilizācijas’ veidošanā.

 

             Tādējādi konferences mērķis ir atklāt Baznīcas sociālās mācības potenciālu, pārdomājot personas brīvības un cieņas, kopīga labuma, subsidiaritātes pamatus no dažādu disciplīnu – filozofija, teoloģijas, psiholoģijas, socioloģijas, bioētikas, jurisprudences, ekonomikas, politoloģijas- perspektīvas. Šodien, kad miers un Eiropas civilizācijas un kultūras cilvēciskās vērtības ir apdraudētas, it īpaši ar karu Ukrainā, mēs varam vaicāt, kāds varētu būt Baznīcas Sociālās mācības pienesums antropoloģiskajam izaicinājumam mūsdienu pasaulē.

Starptautiska un starpdisciplināra konference

International and multidisciplinary conference

 “Cilvēks un sabiedrība: ceļā uz kopīgo labumu”

“Man and Society: in the Search of the Common Good”

  

8. oktobris, sestdiena

8 October, Saturday

 

7.30                                   Svētā Mise Garīgā semināra kapelā (Katoļu ielā 16)

                                            Holy Mass in the Seminary Chapel (Katoļu Street 16)

 

I daļa. Mazās ģildes konferenču zālē (Amatu ielā 5)

Part I. The Conference Hall of the Small Guild (Amatu Street 5)

Vadītājs / Chairman – prof. ŽANETE NARKĒVIČA, Dr. phil., RARZI

9.30                                   Reģistrācija / Registration

10.00–10.30                   Atklāšana / Opening

                                            V. E. PETARS ANTUNS RAJIČS / H. E. PETAR ANTUN RAJIČ

                                            Svētā Krēsla apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs

                                            The Apostolic Nuncio of the Holy See to the Baltic States

 

                      TBC          ELITA KUZMA

                                            Latvijas Republikas vēstniece pie Svētā Krēsla

                                            The Ambassador of Latvia to the Holy See

 

                                            V. E. ZBIGŅEVS STANKEVIČS

                                            Rīgas arhibīskaps metropolīts

                                            Metropolitan archbishop of Riga

 

10.30–11.00                   V. E. BĪSKAPS FILIPS ŽURDĀNS / H. E. PHILIPPE JOURDAN, Dr. theol.

                                            Igaunijas apustuliskais administrators (Igaunija)

                                            Apostolic Administrator of Estonia (Estonia)

 

                                            Kristīgās un katoliskās izglītības rašanās Igaunijas sabiedrībā pēc                            padomju okupācijas

                                            The Birth of Christian and Catholic Education in the Estonian Society   after the Soviet Occupation

 

11.00–11.30                   pr. MODRIS LĀCIS, Dr. theol.,

                                            Rīgas Teoloģijas institūts (Latvija)

                                            Riga Theological Institute (Latvia)

 

                                            Taisnīguma ontoloģiskie aspekti Emanuela Levina filozofijā

                                            Ontological Aspects of Justice in the Philosophy of Emmanuel Levinas

 

11.30–11.45                   Pārtraukums/ Break

 

11.45–12.15                   TARASS TIMO / TARAS TYMO, Dr. theol.,

                                            Ukrainas Katoliskā universitāte (Ukraina)

                                            Ukrainian Catholic University (Ukraine)

 

                                            ‘Frātricīda’ (brāļa slepkavības) un ‘svētā’ kara krustcelēs: Krievijas        agresija Ukrainā kristīgās antropoloģijas perspektīvā

                                            Between a ‘Fratricidal war’ and a ‘Holy war’: the Russian Aggression  in Ukraine through the Lens of Christian Anthropology

 

12.15–12.45                   BENS ULEVIČS / BENAS ULEVIČIUS, Dr. theol.,

                                            Vītauta Lielā Universitāte (Lietuva)

                                            Vytautas Magnus University (Lithuania)

 

                                            Atvērtu un savstarpēji komunicējošu sistēmu universs: ieskats                  solidaritātes noslēpumā

                                            Universe of Open and Intercommunicating Systems: Some Insights into    the Mystery of Solidarity

 

12.45–13.00                   Kopsavilkums. Jautājumi un atbildes

                                            Summary. Questions and responses

 

 

II daļa. Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta un Rīgas Teoloģijas institūta Sv. Akvīnas             Toma auditorija (Katoļu ielā 16B)

Part II. Riga Higher Institute of Religious Sciences and Riga Theological Institute, Auditorium     of St. Thomas Aquinas

Vadītājs / Chairman – MĀRA KIOPE, Dr. phil.,

                                           

15.00–15.20                   BAIBA BRŪDERE, Dr. theol.,

                                            Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (Latvija)

                                            Riga Higher Institute of Religious Sciences (Latvia)

 

                                            Laicīgās kārtības atjaunošana Baznīcas sociālās mācības              kompendija mīlestības civilizācijas celšanas perspektīvā

                                            The Restoration of the Temporal Order: Building the Civilization of      Love in the Perspective of the Social Teaching of the Church

 

 

15.20–15.40                   pr. ANDRIS ŠEVELS (MIC), Dr. theol.,

                                            Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (Latvija)

                                            Riga Higher Institute of Religious Sciences (Latvia)

 

                                            Brīvība kā Dieva attēla cilvēkā īpaša zīme kristietībā

                                            Freedom as an Image of God in Man – a Particular Sign of         Christianity

 

15.40–16.00                   pr. DMITRIJS ARTJOMOVS (MIC), Lic. theol.,

                                            Rīgas Teoloģijas institūts (Latvija)

                                            Riga Theological Institute (Latvia)

 

                                            Starp ģimeni un partnerattiecībām: dialoga iespējas katoliskās                   doktrīnas ietvaros

                                            Between the Family and Partnership: the Possibilities of Dialog within  the Borders of the Catholic Doctrine

  

16.00–16.20                   Jautājumi un atbildes

                                            Questions and responses

 

16.20–16.50                   Pārtraukums. Kafija

                                            Coffee Break

 

16.50–17.10                   SKAIDRĪTE KALVĀNE (M. KLĀRA PIJ), Dr. philol.,

                                            Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (Latvija)

                                            Riga Higher Institute of Religious Sciences (Latvia)

 

                                            Kopējā labuma prakses katoļu Baznīcā Latvijā 19. gadsimtā:        žēlsirdības māsu darbība

                                            The Practices of the Common Good in the Catholic Church of Latvia      in the 19th Century: The Activity of the Sisters of Mercy

 

17.10–17.30                   MĀRA KIOPE, Dr. phil.,

                                            Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (Latvija)

                                            Riga Higher Institute of Religious Sciences (Latvia)

 

                                            Migrācijas izaicinājumi Latvijas katoļu reliģiskajām kopienām     katoliskās Baznīcas sociālās mācības kontekstā

                                 The Challenges of Migration for the Religious Communities in                 the Context of the Social Teaching of the Catholic Church

 

17.30–18.00                   Kopsavilkums. Jautājumi un atbildes

                                            Summary. Questions and responses

17. septembrī mazs pulciņš sanāca kopā uz rekolekcijām Līvbērzē, ko vadīja pr. Mihails. Tikšanās iesākās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju, lai tiktos ar Jēzu, pārdomātu Svēto Rakstu vārdu un būtu sadraudzībā vienam ar otru nesteidzīgā gaisotnē. 

RARZI rekolekcijas LĪVBĒRZĒ

17.-18.09.2022

Rekolekcijas vada: pr. Mihails Volohovs

Uzsākot jauno akadēmisko gadu, aicinām studentus un docētājus uz rekolekcijām Līvbērzes rekolekciju mājā.

 17. septembris, sestdiena

 

Ierašanās no 11.00 līdz 12.30  

12:30         Adorācija              

13:30          Pusdienas         

15:00          Konference I

                     Laiks pārdomām

17:00          Konference II       

18:00          Svētā Mise                    

19:00          Vakariņas         

                     Sadraudzība

21:00          Kompletorijs

18. septembris, svētdiena

8:30    Svētā Mise

9:30 Brokastis

https://forms.gle/qAZEf8BiqpCrhTB46

RARZI studiju gada noslēguma foto mirkļi.

Studentu_konference_programma_2022.docx
RARZIrekolekcijasLīvbērzē.pdf

Kopīgi ejot sinodālo jeb Baznīcas kopīgo ceļu, RARZI Katehēzes metodiskais centrs piedāvā vebināru cikla katehētiem un draudžu pārstāvjiem „Baznīca kā Dieva Tauta ceļā” 3. vebināru „Svēttapšana Baznīcas kopīgajā ceļā”.

Vebinārs katehētiem un draudžu pārstāvjiem

„Svēttapšana Baznīcas kopīgajā ceļā”

Svēttapšana ir kopīgi mērojams ceļš, ejams viens otram līdzās. (Gaudete et Exsultate, 141)

12. marts 2022. plkst. 9.00-16.00

Zoom platformā

RARZI Katehēzes metodiskais centrs piedāvā vebināru cikla „Baznīca kā Dieva Tauta ceļā” noslēdzošo vebināru „Svēttapšana Baznīcas kopīgajās ceļā”.

Seminārā tiks apskatītas četras savstarpēji saistītas tēmas.

Liturģija. „Dalīšanās Vārdā un kopīga Euharistijas svinēšana dara mūs brālīgākus un pakāpeniski pārveido par svētu un misionārisku kopienu”. (Gaudete et Exsultate, 142)

Jautājums par ciešanu jēgu. „Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu Viņa pēdās”. (1 Pēt 2,21)

Dialoga un izšķiršana metodika Baznīcas kopīgajā ceļā. „Izšķiršanās ved pie nemirstoša dzīvības avota”. (Gaudete et Exsultate, 170).

Mentalitātes maiņa draudzes dzīvē. Draudzes pastorālais modelis Siguldas draudzē. 10 gadu pieredze. „Saglabāsim gara degsmi, vairosim maigo un pacilājošo evaņģelizācijas prieku pat tad, kad ir jāsēj ar asarām”. (Evangelii Nuntiandi)

Vebināra mērķauditorija: Priesteri, katehēti un citi draudžu pārstāvji.

Vebināra dalības maksa: 7.00 EUR (ar pārskaitījumu)

Pieteikšanās vebināram līdz 10.03.2022. lolita_ergle@inbox.lv; 

mob. tālr. nr. 29527064

Vebināra saite: Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Pēc maksājuma saņemšanas dalībniekiem uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta Zoom piekļuves saite.

Vebināra dalībnieki saņems apliecību par 8 stundu izglītības programmu 

(elektroniskā veidā).

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze, mobilā tel. nr., e-pasts.

 

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”

LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums

Reģistrācijas nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Katoļu iela 16B, Rīga LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķis: Vebinārs Impulss 12.03.2022.

 

Vebināra programma

9.00-9.10 „Svētums kā ceļš, kas sniedz prieku.” Lolita Ērgle Mg.paed.

9.15-10.45 ”Liturģiskā katehēze. Liturģijas un katehēzes nešķiramība. ”Mihals Orlickis Dr.theol.

 

11.00-12.30 “Meklējot atbildi uz jautājumu par ciešanu jēgu. ”Andris Ševels MIC Dr.theol.

 

12.30 – 13.00 Pusdienas pārtraukums.

 

13.00-14.30 „Dialoga un izvērtēšanas vai izšķiršanas metodika Baznīcas kopīgajā ceļā.” Pauls Kļaviņš Dr.theol.

14.45 -16.00 „Mentalitātes maiņa draudzē. Kopīgas vīzijas par draudzi veidošana.” Rihards Rasnacis, Siguldas draudzes prāvests, Valmieras dekanāta dekāns.

Vebinārs katehētiem un draudžu pārstāvjiem

„Garīgs prieks būt Dieva tautai” ( Svētais tēvs Francisks)

„Jūs citkārt nebijāt tauta, bet tagad esat Dieva tauta.” (1 Pēt 2, 10).

29. janvāris 2022. plkst. 9.00-16.15

Zoom platformā 

Kopīgi ejot sinodālo jeb Baznīcas kopīgo ceļu, RARZI Katehēzes metodiskais centrs piedāvā vebināru cikla katehētiem „Baznīca kā Dieva Tauta ceļā” 2. vebināru „Garīgs prieks būt Dieva tautai” (Svētais tēvs Francisks) 29.01.2022. Šoreiz tiks akcentēta ticīgo kopienas loma un atbildība katehētiskajā kalpojumā Baznīcā.

Vebināra mērķis: Padziļināt izpratni un sniegt praktiskus piemērus par ticīgo kopienas lomu un atbildību katehētiskajā kalpojumā Baznīcas kopīgajā ceļā..

Vebināra mērķauditorija: Priesteri, katehēti un citi draudžu pārstāvji.

Vebināra dalības maksa: 7.00 EUR (ar pārskaitījumu)

Pieteikšanās vebināram līdz 27.10.2022. lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Vebināra saite: Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Pēc maksājuma saņemšanas dalībniekiem uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta Zoom piekļuves saite.

Vebināra dalībnieki saņems apliecību par 8 stundu izglītības programmu (elektroniskā veidā).

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”

LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums

Reģistrācijas nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Katoļu iela 16b, Rīga LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķis: Vebinārs Impulss 29.01.2022.

 Vebināra programma

9.00-9.10 Ievads „Garīgs prieks būt Dieva tautai”. Lolita Ērgle Mg.paed.

9.15-10.45 Kopīgā atbildība par Baznīcu un katehēzi. Andris Ševels MIC Dr.theol.

11.00-12.30 Katehēzes kopienas dimensija. „Ticīgo liecība ir katehēzes pamats”. Mihals Orlickis Dr.theol.

12.30-13.00 Pusdienas pārtraukums. 

13.00-14.30 Izpratne par  Baznīcas katolisko dažādību kopībā, ņemot vērā iespēju piederēt dažādām grupām un ārējos ideoloģiskos iespaidus. Pauls Kļaviņš Dr.theol.

14.45 -16.15 Darbs ar jauniešiem „Celsimies un celsim!”. Anda Aleksandrova Bc.art.Lūdzam iepriekš apstiprināt dalību, aizpildot pieteikšanās anketu: ej.uz/LetonikasLasijumi


3. decembrī no plkst. 14.00 līdz 19.00 (attālināti) tiks organizēti kursi "Digitālās prasmes darbā ar jauniešiem". 

Šīs prasmes noderēs ikdienas darbā gan priesteriem, gan katehētiem, gan jauniešu līderiem u.c., kas kalpo draudzēs un vēlas apgūt šīs zināšanas.

Vienkāršā un visiem saprotamā veidā, pievērsīsimies dažādiem tematiem:

1. Video zvana programmām un risinājumiem, uzvedības etiķetei.

2. Digitālie rīki, kas var palīdzēt attālinātajā darbā.

3. Spēles, ko izmantot darbā ar jauniešiem digitālajā vidē.

4. Materiāli, kurus var izmantot darbā ar jauniešiem (Sycamore, Tweeting with GOD

 Lektore: Velta Skolmeistere (Mg.sc.soc)

Apmācības tiek organizētas bez maksas.

Reģistrācijas saite apmācībām atrodas te: https://ej.uz/dpdaj 

RARZI jauno studiju gadu sāk ar 27 jauniem studentiem un diviem jauniem docētājiem

Šodien 3. septembrī ar Svēto Misi svētā Franciska baznīcā plkst. 16.30. RARZI uzsāk jauno studiju gadu. Svēto Misi celebrēs RARZI moderators – arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc Svētās Mises tiks atvērts pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “Priecājieties un gavilējiet: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē ”.

Neraugoties uz pandēmijas laiku, šogad Institūtā iestājušies 27 studenti: 7- Bakalauri;, 9 – Maģistri un 10 – mūžizglītības programmā un viens students 3. kursā. Pateicība visiem bīskapiem, prāvestiem, RARZI absolventiem un esošajiem studentiem, kas pamudinājāt cilvēkus atsaukties Kristus aicinājumam - “iet dziļumā”, iepazīstot Baznīcas mācību, padziļinot savu ticības dzīvi un meklējot savu īpašo kalpojuma ceļu Baznīcā un sabiedrībā.

Šogad RARZI docētāju kolektīvam ir pievienojušies divi jauni docētāji – pr. Bartolomejs Sobieraiskis Dr. theol, kas ir speciālists Svētajos Rakstos, un pr. Mihals Orlickis Dr. theol., kas ir specializējies dogmatikas jomā. Par RARZI kapelānu ir nominēts pr. Toms Priedoliņš, kurš ir arī Latvijas Starpdiecēžu Garīgā semināra garīgais tēvs.

Tā kā RARZI gatavo cilvēkus, kas strādās ar jauniešiem un arī ar neaizsargātajām personām kā kapelāni, katehēti, pastorālie konsultanti, pedagogi, Institūtā maģistratūras programmā šogad tiks aprobēts jauns studiju kurss nepilngadīgo un neaizsargāto personu aizsardzībā, kas tika izstrādāts iepriekšējā gada laikā. 2021. maijā notika šai tēmai veltīta konference un izdots Baznīcas dokumentu krājums – “Viņiem pieder debesu valstība”.

Sekojot Baznīcas aicinājumam katoliskajām augstskolām un institūtiem nodrošināt studijas klātienē, RARZI uzsāks studijas 100% klātienē līdzīgi lielākajām Latvijas universitātēm.

Sirsnīgi aicinām visus studentus un docētājus kopīgiem spēkiem rūpēties par to, lai studijas RARZI pēc iespējas ilgāk notiktu klātienē. Covid – 19 pandēmija ir izjaukusi ierasto dzīves ritmu un mums nāksies sadzīvot ar šo realitāti. Pāvests Francisks 18. augusta video vēstījumā mūs aicināja būt uzmanīgiem vienam pret otru, nosaucot “vakcināciju par mīlestības zīmi pret savu tuvāko”.

Žanete Narkēviča

RARZI direktore

Jauna grāmata

Pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “GAUDETE ET EXULTATE – PRIECĀJIETIES UN GAVILĒJIET: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē”

 

Izdevniecība Vox Ecclesiae laidusi klajā pāvesta Franciska Apustuliskā pamudinājuma “Priecājieties un gavilējiet” latviešu izdevumu. Šodien 3. septembrī svētā Franciska baznīcā pēc Svētās Mises plkst. 16.30 arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atvērs šo grāmatu.

Tā ir domāta visiem, kas tiecas pēc svētuma un meklē jēgpilnas un piepildītas dzīves iespēju.

Latviešu izdevumu sagatavoja: tulkotājs – pr. Mihails Volohovs; redaktors – Arturs Hansons; māksliniece – Līga Krēže. Grāmatu ievada bīskapa Andra Kravaļa priekšvārds. Savukārt noslēgumā varam pr. Andra Marijas Jerumaņa sarakstīto pēcvārdu “PRIEKS, SVĒTUMS UN EVAŅĢELIZĀCIJA”, kas skaidro šī darba nozīmi mūsu garīgās pilnveides ceļā.

Grāmatas vāka noformējumā izmantota svētīgā Fra Andželiko gleznas “Pastarā tiesa” fragments “Paradīze”.

Šodien grāmatas prezentācijas dienā tā būs nopērkama par īpašu cenu – 5 Eiro. Turpmāk to varēs iegādāties ar Kala rakstu mājaslapas starpniecību un lielāko draudžu grāmatu galdos.

Žanete Narkēviča

Vox Ecclesiae