Notikumi

2021/2022

studiju gada grafiks

I. semestris: 2021. gada 3. septembris – 2021. gada 31. janvāris

16. – 20. augusts: Dokumentu iesniegšana bakalaura, maģistra, un mūžizglītības programmās

20. augusts: pl. 15.00 iestājpārrunas visās studiju programmās2. septembris: Docētāju kopsapulce plkst. 10.00

3. septembris: Jaunā 2021./2020. studiju gada sākums, Svētā Mise plkst. 16.30

1. oktobris: RARZI aizbildnes ─ sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga svinības, Svētā Mise pl. 16.30

2. oktobris: RARZI studentu, docētāju un darbinieku rekolekcijas

21. oktobris: Bakalaura darbu aizstāvēšana (bakalaura darbs jānodod līdz 14. oktobrim)

25. novembris: Akadēmiskā bakalaura programmas noslēguma pārbaudījums – Atslēgvārdu eksāmens, dokumenti jānosūta uz Laterānu līdz 25. oktobrim.

17. decembris: Maģistra darbu priekšaizstāvēšana (maģistra darba un dokumentu nosūtīšana uz Laterānu līdz 27. decembrim)

18. decembris: Adventa pasākums

20. decembris – 6. janvāris: Ziemassvētku brīvdienas

27. janvāris: Noslēguma eksāmens profesionālajā maģistra programmā - maģistra darbu aizstāvēšana (maģistra darba iesniegšana recenzentiem - 20. janvāris).

II. semestris: (2022. gada 4. februāris – 2022. gada 30. jūnijs)

4. februāris (piektdiena): II. semestra nodarbību sākums visās studiju programmās

15. – 18. aprīlis: Lieldienu brīvdienas

14. maijs: RARZI un RTI studentu zinātniskā konference

17. jūnijs – Studiju gada noslēguma Svētā Mise, diplomu un apliecību izsniegšana

30. jūnijs – Studiju gada noslēgums

3. decembrī no plkst. 14.00 līdz 19.00 (attālināti) tiks organizēti kursi "Digitālās prasmes darbā ar jauniešiem".

Šīs prasmes noderēs ikdienas darbā gan priesteriem, gan katehētiem, gan jauniešu līderiem u.c., kas kalpo draudzēs un vēlas apgūt šīs zināšanas.

Vienkāršā un visiem saprotamā veidā, pievērsīsimies dažādiem tematiem:

1. Video zvana programmām un risinājumiem, uzvedības etiķetei.

2. Digitālie rīki, kas var palīdzēt attālinātajā darbā.

3. Spēles, ko izmantot darbā ar jauniešiem digitālajā vidē.

4. Materiāli, kurus var izmantot darbā ar jauniešiem (Sycamore, Tweeting with GOD)

Lektore: Velta Skolmeistere (Mg.sc.soc)

Apmācības tiek organizētas bez maksas.

Reģistrācijas saite apmācībām atrodas te: https://ej.uz/dpdaj

RARZI jauno studiju gadu sāk ar 27 jauniem studentiem un diviem jauniem docētājiem

Šodien 3. septembrī ar Svēto Misi svētā Franciska baznīcā plkst. 16.30. RARZI uzsāk jauno studiju gadu. Svēto Misi celebrēs RARZI moderators – arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc Svētās Mises tiks atvērts pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “Priecājieties un gavilējiet: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē ”.

Neraugoties uz pandēmijas laiku, šogad Institūtā iestājušies 27 studenti: 7- Bakalauri;, 9 – Maģistri un 10 – mūžizglītības programmā un viens students 3. kursā. Pateicība visiem bīskapiem, prāvestiem, RARZI absolventiem un esošajiem studentiem, kas pamudinājāt cilvēkus atsaukties Kristus aicinājumam - “iet dziļumā”, iepazīstot Baznīcas mācību, padziļinot savu ticības dzīvi un meklējot savu īpašo kalpojuma ceļu Baznīcā un sabiedrībā.

Šogad RARZI docētāju kolektīvam ir pievienojušies divi jauni docētāji – pr. Bartolomejs Sobieraiskis Dr. theol, kas ir speciālists Svētajos Rakstos, un pr. Mihals Orlickis Dr. theol., kas ir specializējies dogmatikas jomā. Par RARZI kapelānu ir nominēts pr. Toms Priedoliņš, kurš ir arī Latvijas Starpdiecēžu Garīgā semināra garīgais tēvs.

Tā kā RARZI gatavo cilvēkus, kas strādās ar jauniešiem un arī ar neaizsargātajām personām kā kapelāni, katehēti, pastorālie konsultanti, pedagogi, Institūtā maģistratūras programmā šogad tiks aprobēts jauns studiju kurss nepilngadīgo un neaizsargāto personu aizsardzībā, kas tika izstrādāts iepriekšējā gada laikā. 2021. maijā notika šai tēmai veltīta konference un izdots Baznīcas dokumentu krājums – “Viņiem pieder debesu valstība”.

Sekojot Baznīcas aicinājumam katoliskajām augstskolām un institūtiem nodrošināt studijas klātienē, RARZI uzsāks studijas 100% klātienē līdzīgi lielākajām Latvijas universitātēm.

Sirsnīgi aicinām visus studentus un docētājus kopīgiem spēkiem rūpēties par to, lai studijas RARZI pēc iespējas ilgāk notiktu klātienē. Covid – 19 pandēmija ir izjaukusi ierasto dzīves ritmu un mums nāksies sadzīvot ar šo realitāti. Pāvests Francisks 18. augusta video vēstījumā mūs aicināja būt uzmanīgiem vienam pret otru, nosaucot “vakcināciju par mīlestības zīmi pret savu tuvāko”.

Žanete Narkēviča

RARZI direktore

Jauna grāmata

Pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “GAUDETE ET EXULTATE – PRIECĀJIETIES UN GAVILĒJIET: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē”

Izdevniecība Vox Ecclesiae laidusi klajā pāvesta Franciska Apustuliskā pamudinājuma “Priecājieties un gavilējiet” latviešu izdevumu. Šodien 3. septembrī svētā Franciska baznīcā pēc Svētās Mises plkst. 16.30 arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atvērs šo grāmatu.

Tā ir domāta visiem, kas tiecas pēc svētuma un meklē jēgpilnas un piepildītas dzīves iespēju.

Latviešu izdevumu sagatavoja: tulkotājs – pr. Mihails Volohovs; redaktors – Arturs Hansons; māksliniece – Līga Krēže. Grāmatu ievada bīskapa Andra Kravaļa priekšvārds. Savukārt noslēgumā varam pr. Andra Marijas Jerumaņa sarakstīto pēcvārdu “PRIEKS, SVĒTUMS UN EVAŅĢELIZĀCIJA”, kas skaidro šī darba nozīmi mūsu garīgās pilnveides ceļā.

Grāmatas vāka noformējumā izmantota svētīgā Fra Andželiko gleznas “Pastarā tiesa” fragments “Paradīze”.

Šodien grāmatas prezentācijas dienā tā būs nopērkama par īpašu cenu – 5 Eiro. Turpmāk to varēs iegādāties ar Kala rakstu mājaslapas starpniecību un lielāko draudžu grāmatu galdos.

Žanete Narkēviča

Vox Ecclesiae

Aktuālākie notikumi || Kalendārs