Akreditācija

Pašvērtējuma ziņojums

Pasv_zin_2279_LV_v2_modified.pdf
Self_evaluation_2279_EN_v2_modified.pdf

Akreditācijas termiņa pagarinājums

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2023. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija"   Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija un teoloģija'', iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaura grāds  reliģijā un teoloģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija un teoloģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un teoloģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums

3) studiju virzienus "Mākslas", "Reliģija un teoloģija", "Vēsture un filozofija", "Ģeogrāfijas un zemes zinātnes", "Dzīvās dabas zinātnes", "Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija", "Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika" un "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" akreditē līdz 2023. gada 31. decembrim. Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim; 

informacija_par akreditacijas_termina pagarinasanu.pdf

Studiju programmu akreditācija

RARZI īstenotā studiju virziena "Reliģija un teoloģija" akreditācija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt uz 6 gadiem Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu „Reliģija un teoloģija” (sk. Prot. Nr. 5, 6.1. §). Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija un teoloģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā un teoloģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija un teoloģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un teoloģijā, un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)