ZINĀTNE - PĒTNIECĪBA

Integrāls skatījums uz cilvēku, pamatojoties filozofiskajā un teoloģiskajā antropoloģijā

Pētījumu virziena pamatojums

RARZI pētnieciskās ievirzes specifika ir saistīta ar kalpojumu Latvijas sabiedrībai, kas no jauna tiecas integrēties Eiropas kultūras lokā un joprojām pārvar XX gadsimta totalitāro režīmu sekas, jo sevišķi antropoloģiskā kaitējuma sekas, ko izraisīja padomju režīma sociālās inženierijas jeb jauna tipa ─ Homo soveticus ─ cilvēka konstruēšanas prakse. Tā, piemēram, kardināls Jozefs Racingers (pāvests Benedikts XVI) darbā “Werte in Zeiten des Umbruchs”, runājot par iespējamo postkomunistiskās cilvēkizpratnes iespaidu uz Eiropas nākotni, raksta: “Mūslaikos komunistiskās sistēmas ir cietušas krahu pirmkārt aplamā ekonomiskā dogmatisma dēļ. Tomēr pārlieku ātri ir noklusēts, ka to bojāejas dziļākais cēlonis ir nicinājums pret cilvēku, morāles pakārtošana sistēmas vajadzībām “cīņā par gaišo nākotni”. (..) marksisma atstātās problēmas turpina pastāvēt ─ Dieva jēdziena cilvēka apziņā iznīcināšana, cilvēka patiesā priekšstata par sevi un pasaules uzbūvi iznīcināšana, morāles vērtību apziņas sairums. (..) Visas šīs problēmas joprojām ir aktuālas, pat vēl vairāk, šī situācija var vest pie eiropeiskās apziņas pašiznīcināšanās..”. Tāpēc RARZI, saskaņojoties ar LPU pētniecisko ievirzi, uzņemas līdzatbildību par autentiskas teoloģiskās un filozofiskās antropoloģijas, kuras centrā ir Jēzus Kristus ─ patiess Dievs un patiess cilvēks, ─ akadēmisko pētniecību un komunikāciju Latvijas sabiedrībā, lai veicinātu cilvēka patiesās identitātes atjaunošanu.

Pētījuma virziena īstenošanu nodrošina

• augsti kvalificētu akadēmisko pētījumu veikšana teoloģijas, filozofijas, pedagoģijas un psiholoģijas nozarēs saistībā ar antropoloģijas problemātiku, ko īsteno RARZI docētāji;

• RARZI pētniecisko resursu izmantošana un integrācija Latvijas zinātnes kontekstā: īpaši valsts atbalstīto „Letonikas” pētījumu jomā dažādās humanitārajās un sociālajās zinātnēs sadarbībā ar Latvijas akadēmiskajām un zinātniskajām institūcijām. Mūsu institūts atsaucas pāvesta Benedikta XVI prasībai veidot atjaunotu racionalitāti katoliskajās universitātēs un vēlas palielināt RARZI pētniecisko kapacitāti, veicinot zinātņu atvērtību teoloģiskai un filozofiskai perspektīvai Latvijā;

• dažādo humanitāro zinātņu ─ teoloģijas, filozofijas, ētikas, psiholoģijas, pedagoģijas, sociālās mācības, kultūras un reliģiju vēstures studijas RARZI, kurās studentiem ir iespēja iepazīties ar starptautiski nozīmīgām pētniecības aktualitātēm, izmantojot atrašanos Lateranum akadēmiskajā saimē, kas aptver daudzas pasaules valstis, un attīstīt savas pētnieciskā darba iemaņas.

Kā norāda Vatikāna Izglītības kongregācijas 2008. gada “Dekrēts par augstāko reliģijas zinātņu institūtu reformu”, šajos institūtos, to skaitā arī RARZI, ir jāņem vērā abas dimensijas ─ studijas un formācija. Tās abas ir nozīmīgas, lai RARZI absolventi būtu sagatavoti kalpošanai un varētu no jauna iesakņot sabiedrībā kristīgo dzīves uztveres formu. Tādējādi minētā RARZI pētnieciskā virziena attīstība sniedz arī teorētiskas izstrādnes, kas ir pamatā praktiskai pedagoģiski antropoloģiskai darbībai augstskolā. Tā veicinās pašu studējošo personības daudzpusīgu un integrālu attīstību, kas nepieciešama, lai RARZI absolventi būtu spējīgi veidot kopības saiknes sabiedrībā, aktīvi, racionāli un mērķtiecīgi veidot sabiedrību un kultūru.