Uzņemšanas prasības

Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta uzņemšanas komisijas nolikums

1. Uzņemšanas komisija ir koleģiāla institūcija, kuras kompetencē ir:

a. Nodrošināt uzņemšanas procesu pamtstudijās un augstākā līmeņa studijās RARZI saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem;

b. Izskatīt reflektantu apelācijas un priekšlikumus.

2. Uzņemšanas komisija tiek izveidota ar RARZI direktora vai vicedirektora rīkojumu līdz kārtējā akadēmiskā gada uzņemšanas procesa sākumam un tās darbības periods ir viens gads.

3. Uzņemšanas komisijas sastāvā:

a. Priekšsēdētājs: RARZI direktors vai vicedirektors;

b. Studiju programmu direktori;

c. Studiju metodiķi;

d. Cits Institūta padomes deleģēts docētājs.

4. Uzņemšanas komisijas pienākumu sadalījums uzņemšanas procesā:

a. Priekšsēdētājs pārrauga pieteikšanos uz studijām, iestājparbaudījumu – pārrunas ar reflektantiem un iepriekšējo studiju rezultātu izvērtešanu –, izskata priekšlikumus, izsludina papildusuznemšanu un paraksta reģistrēto reflektantu imatrikulācijas rīkojumus un immatrikulācijas atteikuma lēmumus;

b. Studiju programmu direktori piedalās pārrunās ar reflektantiem un iepriekšējo studiju rezultātu izvērtēšanā;

c. Studiju metodiķi organizē uzņemšanas procesa sagatavošanu un realizēšanu, un iestājparbaudījumu rezultātu izziņošanu.

d. Institūta padomes deleģētais docētājs piedalās pārrunās ar reflektantiem un iepriekšējo studiju rezultātu izvērtēšanā.

5. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita “par” un “pret” gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

6. Apelācijas par iestājpārbaudījuma rezultātiem un uzņemšanas procesa norisi izskatīšanas kārtība:

a. Reflektants divu darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu izziņošanas iesniedz attiecīgās studiju programmas metodiķim Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam adresētu apelāciju, kurš to nodod izskatīšanai Uzņemšanas komisijai;

b. Apelācijas par iestājpārbaudījuma rezultātiem izskatīšanas sēdē tiek pieaicināts kā eksperts akadēmiskā personāla pārstāvis no studiju programmas, kurā noticis iestājpārbaudījums, un kurš nav Uzņemšanas komisijas loceklis. Uz sēdi tiek uzaicināts apelācijas iesniedzējs, kuram rakstveidā tiek izsniegts Uzņemšanas komisijas lēmums. Sēdēs var tikt pieaicinātas arī citas jautājuma izskatīšanā iesaistītas personas.

7. Uzņemšanas komisijas apstrīdēšana:

a. Uzņemšanas komisijas lēmumu, kas ir administratīvais akts var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma un Augstskolu likuma noteiktajā kārtībā;

b. Pārējos uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu RARZI direktoram divu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

8. Uzņemšanas komisijas sēdes protokolē viens no studiju metodiķiem.