STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

RARZI internacionalizācijas politika

Erasmus politikas deklarācija

RARZI piedalās Erasmus +  programmā no 2012. gada. Institūts ir ieguvis Erasmus + Universitātes Hartu nākamajam programmas realizēšanas periodam  laikā no 2021. Līdz 2027. gadam.

 RARZI internacionalizācijas stratēģija paredz sadarbības stiprināšanu ar līdzīgiem institūtiem Eiropā. Tādēļ RARZI ir ieinteresēts studentu, docētāju un darbinieku mobilitātes veicināšanā. Iepriekšējos gados ir notikusī veiksmīgā sadarbība ir ļāvusi gūt Jaunu sadarbības pieredzi profesoriem, studentiem un darbiniekiem. RARZI plāno paplašināt un padziļināt šo pieredzi turpmākajā periodā.

RARZI ir relatīvi neliela augstskola, tādēļ mēs orientējamies uz sadarbības kvalitāti un attīstām sadarbību  galvenokārt ar  mūsu reģiona un Baltijas valstu universitātēm, pēc tam paplašinot to Eiropas līmenī. Šī sadarbība attīstās pateicoties kontaktiem, ko izveidojuši mūsu profesori, kas doktorantūras  līmenī ir studējuši Francijā, Itālijā, Beļģijā, Polijā, Slovākijā un Vācijā.

Starptautiskā sadarbība ir cieši saistīta ar RARZI virzību uz jaunu tehnoloģiju un metožu apgūšanu un izmantošanu studiju procesā, kas tālāk ļaus tās pielietot komunikācijā ar Erasmus programmas partneriem.

RARZI piedalīšanās  Erasmus mobilitātes programmās ļauj mūsu studentiem,  profesoriem  un darbiniekiem iegūt pozitīvu pieredzi, pavadot noteiktu laika periodu katoļu universitātēs Eiropā. Tas ļauj attīstīt prasmi darboties nepazīstamā vidē, piedalīties pieredzes apmaiņā ar dažādu tautu un kultūru pārstāvjiem. RARZI labprāt uzņem iebraucošos studentus visās studentu mobilitātes. Mēs esam ieinteresēti citu valstu docētāju un darbinieku vizītēs, jo tās dod lielu ieguldījumu studiju procesa kvalitātes uzlabošanā.

RARZI līdzdalība Erasmus programmā ir saistīta ar augstskolas modernizācijas un internacionalizācijas mērķu sasniegšanu. Mēs ceram palielināt mobilitātes dalībnieku skaitu visos tās veidos, lai sasniegtu augstus akadēmiskos standartus un ļautu studentiem attīstīt spēju veidot karjeru Eiropā.

RARZI konsekventi realizē politiku, kas ir vērsta uz  diskriminācijas nepieļaušanu un caurredzamību visās darbībās.  Kaut arī RARZI ir Katoļu Baznīcas dibināta augstskola, tas neizvirza īpašas prasības studentiem un nepieļauj viņu brīvības ierobežošanu. Diskriminācija pēc rases, tautības, dzimuma vai vecuma netiek pieļauta. Mums ir studenti, kas nāk no dažādām kristīgajām konfesijām un ir ar dažādu reliģisku pieredzi.

Nediskriminācijas politika ir definēta RARZI pamatdokumentos un tiek īstenot visās darbības jomās. Studenti tiek uzņemti nepieļaujot diskrimināciju rases, tautības, vecuma vai dzimuma dēļ. Kaut arī Rīgas Augstāko reliģijas institūtu ir dibinājusi Katoļu Baznīca, pie mums studē cilvēki, kas pārstāv dažādas Kristīgās konfesijas. Ir izstrādāta un darbojas atbalsta sistēma studentiem, kam nepieciešama īpaša palīdzība.

 

Galvenās vērtības, kas nosaka mūsu darbības pamatu, ir atspoguļotas galvenajos RARZI dokumentos un visā mūsu darbībā. To nodrošina darbinieku un docētāju izvēle un to atbilstības vērtēšana, ko izdara Laterāna Pontifikālā universitāte. Mūsu institūta absolventi strādā par skolotājiem, pastorālajiem konsultantiem,  kapelāniem slimnīcās, cietumos,  citās sociālajās institūcijās. Viņiem ir svarīgi balstīt savu sadarbību ar visiem, ko viņi sastop savā darbā cieņpilnā attieksmē un kristīgajās vērtībās.

RARZI  realizē pāreju uz dabai draudzīgu biroja darbu, izmantojot digitalizācijas iespējas un samazinot papīra izmantošanu. Turpinot šo politiku, laikā no 2021. līdz 2027. gadam RARZI plāno pakāpeniski  pāriet uz Erasmus + mobilo aplikāciju izmantošanu un īstenot  Eiropas Studentu Kartes iniciatīvu, tādējādi pievienojoties Eiropas infrastruktūrai visos tās digitalizācijas projektos. RARZI pievērš lielu uzmanību videi draudzīgas  politikas nodrošināšanā, realizējot Pāvesta encikliku “Laudato Si” ( Esi slavēts. Rūpējoties par mūsu kopējām mājām) un tajā apzīmētās vērtības.  Tādēļ RARZI izmantos “Erasmus bez papīra“ tīklu studentu mobilitātes datu apmaiņai, izmantojot elektroniskos dokumentus un elektronisko parakstu. Mobilitātes dalībnieki tiek aicināti izmantot videi draudzīgus  ceļošanas veidus, izvēloties vilcienu vai autobusu lidmašīnas vietā , kur tas iespējams, pārvietojoties ar kājām, velosipēdu vai sabiedrisko transportu  pilsētas/ valsts robežās. Visiem mobilitātes dalībniekiem tiek ieteikts ievērot saprātīgas un videi draudzīgas patērēšanas principus.  RARZI iedrošina studentus, darbiniekus un docētājus aktīvi iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs savā valstī  un mobilitātes  zemēs.

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts iepriekšējā periodā ir nodrošinājis pilnīgu mobilitātes laikā iegūto kredītpunktu atzīšanu. To izdevās panākt, pateicoties rūpīgai mobilitātes studiju plānošanai un atbalsta pasākumiem studiju mobilitātes laikā. Nākošajā Erasmus + programmas realizācijas posmā  ir paredzēts turpināt šo praksi attiecībā uz iebraucošajiem un izbraucošajiem studentiem, nodrošinot pilnu automātisku studijās ārzemēs iegūto kredītpunktu atzīšanu. RARZI izsniedz diploma pielikumus ar tajos fiksēto mobilitāti latviešu un angļu valodā bez maksas. Digitālo diploma pielikumu izsniegšanas iespējas tiks apzinātas, jo ir atkarīgas no Laterāna Pontifikālās universitātes.

RARZI atbalsta docētāju un darbinieku mobilitātes. Tā ir nozīmīga internacionalizācijas un modernizācijas stratēģijas sastāvdaļa. Docētāji un darbinieki tiek aicināti iesaistīties mobilitātes un strādāt ciešā kontaktā ar ārvalstu kolēģiem. Tādā veidā darbinieki tiek motivēti uzlabot svešvalodu zināšanas.

Erasmus politikas deklarācija tiek publicēta vienlaikus ar citiem Erasmus dokumentiem RARZI mājas lapā (www.rarzi.lv) , tur tiek  ievietota visa informācija par Erasmus programmas dotajām iespējām, labās pieredzes stāsti, video un foto liecības. Pozitīvo pieredzi atspoguļojam arī Katoļu masu medijos.

RARZI neprasa iebraucošajiem studentiem samaksu par konsultācijām, reģistrāciju, bibliotēkas izmantošanu. Mobilitātes ietvaros notiekošo studiju kvalitāti nodrošina  ārlietu darba grupa RARZI vadībā.  Izbraucošo studentu , darbinieku un docētāju mobilitātes tiek organizētas izmantojot stingri noteiktu un caurskatāmu procedūru, ņemot vērā arī svešvalodu zināšanas .