Docētāji

V.E. arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Dr. theol.

RARZI moderators

e-pasts: zbig@catholic.lv

Žanete Narkēviča

Dr. phil.

Profesore, RARZI direktore

e-pasts: narkevica@rarzi.lv

Filozofiskā antropoloģija
Ētika

Inese Augškalne

Dr. paed.

Asociētā profesore, Vicedirektore

e-pasts: inkalne@rarzi.lv

Pasaules reliģiju vēsture

Baiba Brūdere

Dr. theol.

Profesore

e-pasts: b.brudere@rarzi.lv

Dogmatika
Seminārs dogmatikā
Seminārs teoloģijas metodoloģijā
Speckurss dogmatikā
Garīgās dzīves teoloģija II
Garīgā vadība un līdzgaitniecība
Garīgās dzīves noslēpums

Māra Kiope

Dr. phil.

Profesore

e-pasts: m.kiope@rarzi.lv

marakiope@apollo.lv

Gnozeoloģija
Metafizika
Filozofijas vēsture
Ievads kristīgajā filozofijā
Patiesības problēma mūsdienu filozofijā Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika

pr. Andris Marija Jerumanis

Dr.theol.

Viesprofesors

e-pasts: andre.marie.jerumanis@teologialugano.ch

andre.marie.jerumanis@gmail.com;

Fundamentālteoloģija
Starpreliģiju dialogs
Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā

Ingrīda Trups-Kalne

Dr. psych.

Asociētā profesore

e-pasts: trupskalne@rarzi.lv

Psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Vērtībizglītojošo priekšmetu metodika

māsa Klāra PIJ, Skaidrīte Kalvāne

Dr. philol.

Profesore

e-pasts: s.kalvane@rarzi.lv

Kultūras vēsture

Latvijas kultūras vēsture

māsa Sofija, Irēna Ošmjanska

Dr. theol.

Asoc.prof.

e-pasts: i.osmjanska@rarzi.lv

Morālteoloģija

Speckurss morālteoloģijā

māsa Ieva Inese Lietaviete

Mg. psych.

Lektore

e-pasts: i.lietaviete@rarzi.lv

Reliģijas psiholoģija

Pastorālpsihologija

Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

priesteris Juris Jalinskis

Dr. iur.can.

Viesprofesors

e-pasts: iusjuris@inbox.lv

Kanoniskās tiesības

priesteris Andris Priede

Dr. hist.eccl.

Viesdocents

e-pasts: priedea@inbox.lv

Baznīcas vēsture un patroloģija

Kristīgā māksla

priesteris Pauls Kļaviņš

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: harisime inbox.lv

Jaunās Derības ekseģēze

Dogmatika

Baznīcas sociālā mācība

Pastorālteoloģija II

Ciešanu noslēpums kristīgajā skatījumā

priesteris Modris Lācis

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: pr_modris @ inbox.lv

Dogmatika


bīskaps Andris Kravalis

Lic. theol.

Vieslektors

e-pasts: krandris@catholic.lv

Pastorālteoloģija

Garīgā vadība un līdzgaitniecība

priesteris Edgars Cakuls

Lic. theol.

Vieslektors

e-pasts: abbe@apollo.lv

Teodiceja

priesteris Marcins Vozņaks

Lic. theol.

Lektors

marcin2@inbox.lv

Garīgās dzīves teoloģijatēvs Sergejs Ivanovs OP

Dr. theol.

docents

e-pasts: s.ivanovs@rarzi.lv

Katehētika

Dominikāņu garīgums


priesteris Imants Medveckis

Lic. theol.

Lektors

e-pasts: i.medveckis@rarzi.lv

Morālteoloģijas pastorālie aspekti

Seminārs morālteoloģijā

priesteris Jānis Meļņikovs

Mg. sc. hum.

Lektors

janis.melnikovs@gmail.com

Ģimenes pastorālpsiholoģija

Ignāciskais garīgums


Lolita Ērgle

Mg.rel.paed.

Lektore

e-pasts: lolita_ergle@inbox.lv

Reliģijas pedagoģija

diakons Valdis Francis Plenne

Mg. hist.

Lektors

e-pasts: v.f.plenne@rarzi.lv

Latvijas Baznīcas vēsture

priesteris Kārlis Miķelsons

Lic. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: karlismikelsons@hotmail.com

Liturģika

Jānis Priede

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: j.priede@rarzi.lv

Ievads Bībeles ekseģēze

Vecās Derības ekseģēze

Valērijs Kudrjavcevs OESSH

Mg. sc. rel.

Pasniedzējs

e-pasts: v.kudrjavcevs@rarzi.lv

Ievads senebreju valodā

Jānis Iljins

Mg.sc.comp.

Vieslektors

e-pasts: janis.iljins@di.lv

Datorzinības

Ingrīda Lisenkova

Dr. theol.

Docente

e-pasts: ingrida.puce @gmail.com

Reliģijas socioloģija un komunikācija

Pastorālā darba komunikācijas aspekti

Zita Goldšmite

Mg. paedl.

Pasniedzēja

e-pasts: z.goldsmite@rarzi.lv

Modernās valodas/angļu valoda

Jānis Evertovskis

Dr. theol.

Vieslektors

e-pasts: janis.evertovskis@gmail.com

Morālteoloģija

Daina Žurilo

Mg. psych.

Vieslektore

e-pasts: d.zurilo@rarzi.lv

Ģimenes pastorālpsiholoģija

Gatis Līdums

Dr.theol.

Pasniedzējs

e-pasts: gatis.lidums@gmail.com

Pastorālā konsultēšana

Seminārs pastorālajā konsultēšanā

priesteris Andris Ševels

Dr. theol.

docents

e-pasts: andmic@inbox.lv

Dogmatikas pastorālie aspekti

priesteris Sobierajskis Bartolomejs

Dr. Theol.

Pasniedzējs

e-pasts: ks.b.sobierajski@gmail.com

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija


priesteris Mihals Orlickis

Dr.Theol.

Pasniedzējs

e-pasts:

orlickimichal@gmail.com

dogmatika

Līga Roķe-Reimate

Mg. psych.

Pasniedzēja

e-pasts: l.roke@rarzi.lv

Personības teorijas konsultēšanā

priesteris Mihails Volohovs

Lic. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: m.volohovs@rarzi.lv

Baznīcas vēsture un patroloģija

Jānis Plaudis

Mg. philol.

Vieslektors

e-pasts: glossa@inbox.lv

Ievads sengrieķu valodā

Ievads latīņu valodā