Docētāji

Žanete Narkēviča 

Dr. phil.

Profesore, RARZI direktore

e-pasts: narkevica@rarzi.lv 

Filozofiskā antropoloģija
Ētika

V.E. arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs 

Dr. theol.

RARZI moderators 

e-pasts: zbig@catholic.lv 

Baiba Brūdere

Dr. theol.

Profesore

e-pasts: b.brudere@rarzi.lv  baiba.brudere@gmail.com 

Dogmatika
Seminārs dogmatikā
Seminārs teoloģijas metodoloģijā
Speckurss dogmatikā

Seminārs garīgās dzīves teoloģijā
Garīgās dzīves teoloģija II
Garīgā vadība un līdzgaitniecība
Garīgās dzīves noslēpums

Māra Kiope

Dr. phil.

Profesore

e-pasts: m.kiope@rarzi.lv

marakiope@apollo.lv

Gnozeoloģija
Metafizika
Filozofijas vēsture
Ievads kristīgajā filozofijā
Patiesības problēma mūsdienu filozofijā Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika

pr. Andris Marija Jerumanis 

Fundamentālteoloģija
Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā

Inese Augškalne

Mg. hist., Dr. paed. 

Asociētā profesore 

e-pasts: inkalne@rarzi.lv 

Pasaules reliģiju vēsture 

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā 

māsa Klāra PIJ,

 Skaidrīte Kalvāne

Dr. philol.

Profesore

e-pasts: s.kalvane@rarzi.lv 

Kultūras vēsture

Latvijas kultūras vēsture

māsa Sofija, 

Irēna Ošmjanska

Dr. theol.

Asoc.prof.

e-pasts: i.osmjanska@rarzi.lv 

Morālteoloģija

Ivars Bauls

 Mg. theol.

pasniedzējs

e-pasts: ivars.bauls@gmail.com 

Reliģijas psiholoģija

bīskaps Andris Kravalis

Lic. theol.

Vieslektors

e-pasts: krandris@gmail.com  

Pastorālteoloģija

Garīgā vadība un līdzgaitniecība

priesteris Andris Priede

Dr. hist.eccl.

Viesdocents

e-pasts: priedea@inbox.lv 

Baznīcas vēsture un patroloģija

priesteris Pauls Kļaviņš

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: harisime@inbox.lv 

Jaunās Derības ekseģēze

Dogmatika

Baznīcas sociālā mācība

priesteris Modris Lācis

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: pr_modris@inbox.lv 

Dogmatika

Pastorālteoloģija II

priesteris Imants Medveckis

Lic. theol.

Lektors

e-pasts: i.medveckis@rarzi.lv 

Morālteoloģijas pastorālie aspekti

Seminārs morālteoloģijā

priesteris Edgars Cakuls

Lic. theol.

Vieslektors

e-pasts: edgars.cakuls@gmail.com  

Teodiceja

priesteris Marcins Vozņaks

Lic. theol.

Lektors

marcin2@inbox.lv 

Garīgās dzīves teoloģija


Johanna Laue m. Hanna

Mg. theol.

Pasniedzēja

e-pasts: studijudala@rarzi.lv 

Dominikāņu garīgums

Inkulturācija - tās pēdas kristīgajā mākslā un tās izpratne Baznīcas mācībā  

priesteris Kārlis Miķelsons

Lic. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: karlismikelsons@hotmail.com

Liturģika

Jānis Priede

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: j.priede@rarzi.lv 

Ievads Bībeles ekseģēze

Vecās Derības ekseģēze

Lolita Ērgle

Mg.rel.paed.

Lektore

e-pasts: lolita_ergle@inbox.lv

Reliģijas pedagoģija 

Reliģijas pedagoģija II

Katehētika

diakons Valdis Francis Plenne

Mg. hist.

Lektors

e-pasts: v.f.plenne@rarzi.lv 

Latvijas Baznīcas vēsture

Ingrīda Lisenkova

Dr. theol.

Docente

e-pasts: ingrida.puce@gmail.com 

Mūsdienu sabiedrības komunikatīvie izaicinājumi 

Ingrīda Trups-Kalne

Dr. psych.

 Asoc. Prof. 

e-pasts: trupskalne@rarzi.lv

Psiholoģija

Fizioloģija un psihosomatika  

Attīstības psiholoģija 

Sociālā psiholoģija 

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā    


Jānis Evertovskis

Dr. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: janis.evertovskis@gmail.com 

Morālteoloģija

Jānis Iljins

Mg.sc.comp.

Vieslektors

e-pasts: janis.iljins@di.lv 

Informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā 

mācītājs Edgars Mažis

Mg.theol.

pasniedzējs

e-pasts: edgars.mazis@gmail.com 

Pastorālā konsultēšana

priesteris Mihals Orlickis 

Dr.theol. 

Pasniedzējs

e-pasts:

orlickimichal@gmail.com 

Dogmatika 

priesteris Juris Jalinskis

Dr. iur.can.

Viesprofesors

e-pasts: iusjuris@inbox.lv 

Kanoniskās tiesības

Daina Žurilo

Mg. psych.

Vieslektore

e-pasts: d.zurilo@rarzi.lv

Ģimenes pastorālpsiholoģija 

Pastorālpsiholoģija 

priesteris Andris Ševels

Dr. theol.

Docents

e-pasts: andmic@inbox.lv  

Dogmatikas pastorālie aspekti

Valērijs Kudrjavcevs OESSH

Mg. sc. rel.

Lektors

e-pasts:  v.kudrjavcevs@rarzi.lv 

Ievads senebreju valodā  

priesteris Sobierajskis Bartolomejs 

Dr. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: ks.b.sobierajski@gmail.com 

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija  


 

Mg. philol.

Vieslektore

e-pasts:  

Modernās valodas/angļu valoda

Jānis Plaudis

Mg. philol.

Vieslektors

e-pasts: glossa@inbox.lv 

Ievads sengrieķu valodā

Ievads latīņu valodā

priesteris Mihails Volohovs

Lic. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: m.volohovs@rarzi.lv 

Baznīcas vēsture un patroloģija

Līga Roķe-Reimate

Mg. psych.

Lektore

e-pasts: l.roke@rarzi.lv  

Personības teorijas konsultēšanā

Ieva Rozenbaha

Dr.art.

Viesdocente

Liturģiskā mūzika