Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

MĀJAS LAPA ATRODAS IZSTRĀDES STADIJĀ!

Aizlūgumi par mirušajiem novembrī

Novembris ir mirušajiem veltīts mēnesis, ievērojot tradīciju piedāvājam svinēt Svētās Mises par mūsu tuviniekiem, kas ir aizgājuši mūžībā.

pl. 16.30 Svētā Mise Svētā Franciska baznīcā tiešsaistē Francisks TV https://www.youtube.com/


Lai to īstenotu, piedāvājam svinēt Svētās Mises novembrī par šādiem nodomiem:


5. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par mirušajiem RARZI docētājiem, studentiem, absolventiem un darbiniekiem.


12. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par visu RARZI programmu pirmo kursu un mūžizglītības studentu mirušajiem tuviniekiem.


26. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par RARZI docētāju, darbinieku un RARZI absolventu mirušajiem tuviniekiem, otro, trešo un ceturto kursu studentu mirušajiem tuviniekiem.

Lūgšana par mirušajiem

V. Kungs, nepiemini manus grēkus.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Kungs, mans Dievs, vadi manas gaitas tava vaiga priekšā.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Tēvs mūsu ...

V. No elles vārtiem

R. Atpestī, Kungs, viņu dvēseles.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Āmen.

V. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.

R. Un mans sauciens lai nonāk pie tevis.

V. Kungs lai ir ar jums.

R. Un ar tavu garu.

Lūgsimies: Kungs, mēs tevi lūdzam,

atbrīvo tava kalpa N. (tavas kalpones N.) dvēseli

no visām grēka važām,

lai kopā ar taviem svētajiem un izraudzītajiem

tā atmodināta atspirgtu augšāmcelšanās godībā.

R. Āmen

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs.

R. Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Āmen.

V. Lai viņu dvēseles un visu mirušo ticīgo dvēseles ar Dieva žēlsirdību atdusas mierā.

R. Āmen.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2022. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija" Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

Jauna grāmata Pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “GAUDETE ET EXULTATE – PRIECĀJIETIES UN GAVILĒJIET: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē”  Izdevniecība Vox Ecclesiae laidusi klajā pāvesta Franciska Apustuliskā pamudinājuma “Priecājieties un gavilējiet” latviešu izdevumu. Šodien 3. septembrī svētā Franciska baznīcā pēc Svētās Mises plkst. 16.30 arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atvērs šo grāmatu. Tā ir domāta visiem, kas tiecas pēc svētuma un meklē jēgpilnas un piepildītas dzīves iespēju.  Latviešu izdevumu sagatavoja: tulkotājs – pr. Mihails Volohovs; redaktors – Arturs Hansons; māksliniece – Līga Krēže. Grāmatu ievada bīskapa Andra Kravaļa priekšvārds. Savukārt noslēgumā varam pr. Andra Marijas Jerumaņa sarakstīto pēcvārdu “PRIEKS, SVĒTUMS UN EVAŅĢELIZĀCIJA”, kas skaidro šī darba nozīmi mūsu garīgās pilnveides ceļā. Grāmatas vāka noformējumā izmantota svētīgā Fra Andželiko gleznas “Pastarā tiesa” fragments “Paradīze”. Šodien grāmatas prezentācijas dienā tā būs nopērkama par īpašu cenu – 5 Eiro. Turpmāk to varēs iegādāties ar Kala rakstu mājaslapas starpniecību un lielāko draudžu grāmatu galdos.  Žanete Narkēviča Vox EcclesiaeCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Lapas karte

RARZI majas lapas struktura_karte.pdf

Partneri