Sadarbības projekti – TPP

E-pasts Drukāt PDF

 

Ticības padziļināšanas programmu (TPP) piedāvā Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI). Tas ir Latvijas diecēžu bīskapu svētīts draudžu prāvestu, klēra un laju sadarbības projekts‚ kas balstīts RARZI studiju programmās.

Lai projekts izdotos ir nepieciešama visu Baznīcas aicinājumu pārstāvju sadarbība. TPP programmas izveidošanā ir iesaistīti RARZI pasniedzēji un absolventi. Projekta ietvaros mēs piedāvājam Evaņģēlija apgaismotu Baznīcas Maģistērija viedokli par cilvēkiem aktuāiem jautājumiem.

Projekta mērķis ir veicināt tā dalībnieku kristīgo briedumu, gan garīgo, gan intelektuāo, un sniegt atbalstu draudžu prāvestiem, palīdzot viņiem draudzēs sagatavot apzinātus līdzstrādniekus. Rezultātā, ceram uz draudžu dzīves aktivizāciju un no tās izrietošajiem evaņģelizācijas augļiem draudžu teritorijās.

Šobrīd TPP piedāvā padziļināt ticības izpratni septiņos virzienos: Baznīca, Baznīcas Maģistērija mācība, garīgā dzīve, ģimenes attiecības, katehēze, Svētie Raksti un svēto dzīve. Šo virzienu ietvaros RARZI pasniedzēji un absolventi ir sagatavojuši priekšlasījumus par 15 dažādiem tematiem. Tā ir starta pakete, kas noteikti tiks papildināta un pilnveidota, atbildot uz cilvēku vajadzībām. Lai arī TPP pirmām kārtām ir adresēta draudžu locekļiem, tomēr tā ir domāta visiem interesentiem, visās vecuma grupās.

Šeit pieejams TPP buklets Adobe Acrobat .pdf formātā, kur īsi prezentēta katras piedāvātās nodarbības tēma.

Atskats uz TPP rekolekcijām 2011. gada 13. - 15. maijā un aicinājums uz TPP prezentāciju Rīgas arhidiecēzes Priesteru konferencē

No 13. – 15. maijam Ventspils novada Lakšos notika Ticības padziļināšanas programmas (TPP) gadskārtējās rekolekcijas. Kempinga „Lakšu atpūtas parks“ (www.laksi.lv) servisu rekolekciju vajadzībām laipni piedāvāja īpašuma saimnieks un dedzīgs katolis Tadeušs Surgofs.

Rekolekcijas, tāpat kā pagājušogadu, vadīja māsas no sv. Pāvila evaņģelizācijas kopienas (Koinonia Sw. Pawla) no Ķelciem, Polijas. Šoreiz māsa Franciska un māsa Kinga. Piedalījās ap 30 RARZI absolventu un dažādu Latvijas diecēžu draudžu katehētu. Rekolekciju liturģiju nodrošināja RARZI direktora p.i. priesteris Aleksandrs Stepanovs. Labā Gana svētdienā, 15. maijā, rekolekciju dalībnieki saņēma īpašu žēlastību, jo Sv. Misi noturēja Viņa Ekselence Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis, kurš lapni palika uz pusdienām un dalījās ar savu uzmanību un padomu ar ikvienu, kurš to vēlējās.

Šogad notika „Emausas mācekļu“ kurss, kurš īpaši pievēršas Dieva Vārda izpētei un pielietošanai evaņģelizācijas darbā. Kurss ir sadalīts septiņās daļās. Pirmā daļa bija ievads par kursa mērķi un metodi. Mērķis ir ‚aizdedzināt‘ mācekļa sirdi padarot Dieva Vārdu par īstu barību un spēka avotu, bet metode ir katru Sv. Rakstu fragmentu attiecināt uz Jēzu, tādējādi, piedzīvojot Jēzus klātbūtni katru reizi, kad lasām Sv. Rakstus. Otrajā daļā pievērsāmies jau noteiktam Sv.Rakstu fragmentam, kurā mācekļi ir ceļā no Jeruzālemes uz Emausu. Pārdomas par ciešanām, bezcerību un nedrošību, un kā caur tām un tajās saskatīt Jēzus klātbūtni, kā Dieva Vārds var palīdzēt grūtībās, lai varētu piedzīvot arī priecīgo atpakaļceļu no Emausas uz Jeruzālemi. Tika atgādināta un akcentēta lūgšana ar Dieva Vārdu (Lectio Divina), kuru turpmāk rekolekciju dalībnieki arī praktizēja.

Trešajā daļā tika apskatīts, kāds ir Dieva Vārds un ko mācīties no Dieva Vārda īpašībām, kā tās darbojas dzīvē. Galvenā doma ir mācīties ļaut Dieva Vārdam koriģēt mūsu dzīvi, lai Dieva Vārds var darboties caur mums. Ceturtajā daļā apskatījām Dieva Vārda darbības sekas, cik tas ir radošs un spēcīgs, kā tas var izmainīt pasauli mūsos un ap mums. Atgriežoties pie Emausas mācekļu līdzības, tiktālu bija kursa daļas, kurās Jēzus kā ceļabiedrs skaidro Rakstus. Tālāk sekoja kursa daļas, kurās Raksti atklāj Jēzu.

Piektajā daļā pievērsāmies tam, kādai ir jābūt mācekļa nostājai attiecībā uz Vārdu, kā to pieņemt. Šī daļa saucās „Septiņi Bībeles baušļi“. Daļu rezumēja ar sv. Hieronīma vārdiem: „Kurš nezina Rakstus, nezina Kristu“. Lai padziļinātu Kristus iepazīšanu caur R akstiem sestajā daļā bija improvizēts sinagogas uzvedums. Dalībnieki saņēma fragmentus no Vecās Derības un mēģināja caur tiem atklāt pravietojumus par Jēzu. Pieredzējām, ka pat pieredzējušiem katehētiem šis uzdevums ne tik viegli padevās, tomēr iznākums vainagojās ar priecīgu, patiesu un emocionālu Jēzus atklāšanu.

Noslēguma septītajā daļā pievērsāmies Dieva Vārda nozīmei un lomai ekumēniskajā dialogā. Ieraudzījām kā Dieva Vārds norāda uz vienotību, kādas mēdz būt problēmas teoloģiskā, kanoniskā un bibliskā sfērās, kā starpkonfesionāla kristību atdzīšana ļauj sākt būvēt kopīgo Kristus miesu un, galabeigās, kā atšķirības Bībeles interpretācijā palīdz labāk izprast Rakstus un Patiesību.

Rekolekciju mērķis bija ‚aizdedzināt‘ rekolekciju dalībnieku-mācekļu sirdis kopīgam evaņģelizācijas darbam – TPP evaņģelizācijas komandu/as izveidošanai, lai varētu realizēt Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas vēsturē pirmo visu Baznīcas aicinājumu pārstāvju kopīgo evaņģelizācijas projektu. Šim projektam svētību ir devuši v isi Latvijas bīskapi, tas ir balstīts RARZI studiju programmās, tā izplatību veicina draudžu prāvesti un vikāri, un to realizē RARZI absolventi laji un klostermāsas apvienoti kopīgās evaņģelizētāju komandās ar pieredzējušiem draudžu katehētiem. Projekts jau aptuveni gadu veiksmīgi attīstās Kurzemes diecēzē, pateicoties īpašai bīskapa, priesteru, klostermāsu un laju ieinteresētībai un kopdarbībai.

TPP prezentācija Rīgas arhidiecēzē paredzēta 6. jūnijā, priesteru konferences laikā, piedalīsies arī pārstāvji no Kurzemes diecēzes ar savu liecību par projektu. Visus, kuru sirdis ir ‚aizdegušās’ kopīgam, organizētam evaņģelizācijas darbam, lūdzu, pieteikties lidz 28. maijam uz e-pastu: bitmap@apollo.lv vai t.nr. 29672638. 30. maijā notiks iespējamās evaņgelizētāju komandas kopsapulce. Sekojiet informācijai.

 

Jūsu RARZI,

materiālu sagatavoja Mārtiņš Krūklis, RARZI sabiedrisko attiecību veidotājs

 

Rekolekciju fotogalerija

 

 

 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.