RARZI Katehēzes metodiskā centra mērķis

RARZI Katehēzes metodiskā centra struktūra un mērķis

“No sirds uz sirdi” Džons Henrijs Ņūmens (John Henry Newman)

Vīzija.

Katoliskās Baznīcas mācībā katehēzei vienmēr ir bijusi ierādīta nozīmīga loma, jo tās uzdevums ir nodot katoliskās Baznīcas ticības depozītu no paaudzes paaudzē. Tādēļ Katehēzes metodiskā centra uzdevums ir sekmēt pastāvīgu, integrālu, mūsdienām atbilstošu katehētisko un pastorālo darbību Katoliskajā baznīcā Latvijā. Simboliski to attēlo logo – trejlapu āboliņš, ko svētais Patriks lietoja, skaidrojot Trīsvienības noslēpumu. Trīsvienības savstarpējās attiecības, ko izsaka trejlapu āboliņa vienkāršība ir arī katehēzes mērķis – apliecināt un liecināt ticību Dievam Vissvētajā Trīsvienībā. (sal.Vispārējais Katehēzes Direktorijs, 100).

Misija.

Iekļauties RARZI misijas īstenošanā, nodrošinot katehētisko, garīgo un pastorālo atbalstu katehētiem, RARZI absolventiem un ikvienam, kas darbojas izglītības un pastorālās padomdošanas jomā (kristīgās mācības, filozofijas, ētikas skolotāji, pastorālie konsultanti un kapelāni). RARZI pētnieciskais uzstādījums veicina integrālu skatījumu uz cilvēku mūsdienu kultūras kontekstā, tāpēc katehēzes centrs iesaistās arī plašākas sabiedrības uzrunāšanā, nesot teoloģisko perspektīvu dažādās vidēs un veicinot Baznīcas dialogu ar sabiedrību par dažādām tai nozīmīgām tēmām. Līdz ar to Katehēzes metodiskais centrs savā darbībā īsteno veseluma principu, kas nodrošina prāta, jūtu un gribas harmoniju cilvēka fiziskajā, psiholoģiskajā un garīgajā attīstībā. Katehēzes metodiskā centra vietu uzskatāmi parāda RARZI struktūras shēma (skatīt shēmu zemāk).

Augstāk minētie uzdevumi tiek sasniegti ar sekojošiem līdzekļiem:

· Metodisko līdzekļu izstrāde un apmācība to praktiskā pielietošanā.

· Tālākizglītības programmu veidošana.

· Katehētu, skolotāju, pastorālo konsultantu tālākizglītības un formācijas nodrošināšana: tālākizglītības kursi, semināri, rekolekcijas.

· Izglītojošu semināru rīkošana plašākai sabiedrībai (izglītības un kultūras, NVO, pašvaldību pārstāvji, u.c.), rosinot dziļāku izpratni un ciešāku saskarsmi kristīgā garīguma un kultūras sadarbības laukā.

· Atbildīgo personu par katehēzi koordinētas sadarbības veicināšana.


Ko piedāvā Katehēzes metodiskais centrs?

· Metodisku materiālu bāzi studentiem, ētikas un kristīgās mācības skolotajiem un katehētiem (mācību līdzekļus, videoierakstus, attēlus u.c.).

· Konsultācijas un pedagoģiski metodisku palīdzību studentiem, skolotājiem un katehētiem reliģijas pedagoģijā, kristīgās (ticības) mācības, ētikas un katehēzes metodikā.

· Sadarbībā ar Latvijas bīskapu konferenci Centrs izstrādā un pilnveido katehēzei nepieciešamo metodisko nodrošinājumu (mācību programmas, mācību grāmatas un metodiskos palīglīdzekļus).

· Centrs sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu līdzīga profila augstāko mācību iestāžu metodiskajiem centriem.

· Centrs piedalās kristīgās mācības un ētikas standartu, mācību programmu un mācību līdzekļu izstrādē valsts skolām.

Baznīcas dokumenti un grāmatas par katehēzi

RARZI Katehēzes centra metodiskie materiāli

Baznīcas dokumenti par ģimenes katehēzi (EN)

Grāmatas