Misija

Laterāna Pontifikālās Universitātes (LPU) filiāle RARZI pētnieciskajā darbībā īsteno Atklāsmē, Baznīcas maģistērija mācībā un katoliskajā akadēmiskajā tradīcijā balstīto LPU pētniecisko uzstādījumu, ko izsaka nosaukums “Jauna antropoloģija III gadu tūkstotim”, un kas paredz cilvēka universāla tēla atjaunošanu mūsdienu kultūrā.

Mūsu augstskola atzīst, ka mūsdienu izglītības būtisks trūkums ir zināšanu segregācija un funkcionālisms, kas izveidojies pārāk šauras un vienpusīgas specializācijas rezultātā. Tāpēc mēs par savu galveno prioritāti uzskatām tādu izglītības modeli, kurā studiju procesā ietverto priekšmetu daudzveidība būtu saskaņota ar mērķi attīstīt integrālu skatījumu uz cilvēku. Šodien Latvijā tas ir sevišķi nozīmīgs, lai mazinātu totalitāro režīmu laikā cilvēka apziņai nodarīto „antropoloģisko kaitējumu”, atklājot Kristu kā patiesā, jaunā cilvēka pirmtēlu.

Mūsu izglītības virziena balsts ir kristīgās filozofiskās un teoloģiskās antropoloģijas tradīcija, kura piedāvā dziļu un daudzpusīgu cilvēka personas un sabiedrības skaidrojumu, kā arī refleksiju par pamatvērtībām, kas ļauj īstenoties cilvēka dabas potenciālam. Šādam antropoloģiskam uzstādījumam ir pakārtotas dažādo humanitāro zinātņu ─ teoloģijas, filozofijas, ētikas, psiholoģijas, pedagoģijas, sociālās mācības, kultūras un reliģiju vēstures studijas. Šo studiju mērķis ir veicināt Baznīcas un kultūras dialogu, sekmējot ētisko un kultūras vērtību līdzsvaru sabiedrībā.

Tā kā mūsu augstskolas beidzēji kļūst par, pastorālajiem konsultantiem, kapelāniem slimnīcās, cietumos un citās sociālās iestādēs, ir svarīgi viņos attīstīt izpratni par cilvēka personu kā veselumu un apzināties tos faktorus, kas deformē pilnvērtīgas personības un sabiedrības attīstību un traucē cilvēkam dzīvot jēgpilnu patiesībā un tuvākmīlestībā pamatotu dzīvi.