Katoļu studentu diena RARZI jaunajā mājvietā 13.maijā

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dienā, kad katoliskā Baznīca atzīmēja 100.gadadienu kopš Jaunavas Marijas pirmās parādīšanās trīs ganiņiem 1917.gada 13.maijā  Fatimā (Portugāle), arī Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) iekļāvās šajos atceres pasākumos, VII Katoļu studentu dienas ietvaros īpaši uzticot abas augstskolas Jaunavas Marijas aizbildniecībai.

Par tradīciju kļuvušie katoļu studentu svētki, kuros piedalās gan abu minēto augstskolu esošie un  bijušie studenti, kā arī citu augstskolu studenti – katoļi,  šoreiz notika RARZI jaunajā mājvietā – RTI  jeb Rīgas Garīgā semināra ēku kompleksā, kas jau kopš  šā gada sākuma ir augstskolas jaunā mājvieta.

Abu “dvīņu augstskolu” atrašanās vienā ēku kompleksā ir likumsakarīga, var teikt, pat nepieciešama un studentu svētki ļāva dziļāk izprast šīs kopības bibliskos pamatus. Priesteri, semināristi, RARZI pasniedzēji un  studenti varēja apjaust, ka visi kopā viņi ir  Kunga “izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums (sal. 1 Pēt 2, 9), jo šie Svēto Rakstu vārdi attiecas uz visu Dieva tautu – vīriešiem un sievietēm, lajiem un  ordinētajiem kalpotājiem un  Baznīca to sauc par kristīto kopīgo priesterību.[1]

Svētki sākās ar Svēto Misi sv. Franciska baznīcā, ko celebrēja V.E. Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, koncelebrējot priesteriem – RARZI un RTI mācībspēkiem un kuru ar muzikālo priekšnesumu bagātināja abu augstskolu apvienotais koris RARZI studiju programmu  direktores I.Trups-Kalnes vadībā.

Pēc sv. Mises notika VII Katoļu studentu dienas zinātniskās konferences pirmā plenārsēde RARZI direktores, Dr. phil. Žanetes Narkēvičas vadībā. Tajā klausītāji dzirdēja RTI rektora, Lic. theol., pr. Imanta Medvecka uzrunu, kam sekoja  Ļubļinas Sv. Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes   doktoranta, RARZI lektora, pr. Andra Ševela referāts “Fatimā izteiktā Dievmātes vēstījuma aktualitāte mūsdienās“.

Tam sekoja RARZI lektores, Mg. theol. Ņinas Skangales-Začestes priekšlasījums “Marijas tēls ikonogrāfijā”, bet plenārsēdi noslēdza RTI inspektora, Ļubļinas Sv. Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes doktoranta, pr. Ilmāra Tolstova referāts “Baznīcas un pasaules, transcendences un imanences savstarpējo „attiecību” problemātika, pamatojoties uz Vatikāna II koncila dogmatiskās konstitūcijas Lumen gentium VIII nodaļu “.

Pēc pusdienām sekoja zinātniskās konferences II daļa – darbs sekcijās.

Filozofijas un  sociālo zinātņu sekcijā RTI students Dāvis Ozoliņš iepazīstināja klausītājus ar priekšlasījumu “Dante Aligjēri kā pestīšanas liecinieks Dievišķajā komēdijā”, bet RTI students Maksims Vlasovs piedāvāja ieskatu filozofa Martina Būbera darbā “Es un  Tu”, komentējot vienu tā  dialogu.

Savukārt RARZI students Arsēnijs Haitins bija pievērsies tādai aktuālai tēmai, kā veģetatīvās distonijas psiholoģiskie un  garīgie aspekti, bet sekcijas darbu noslēdza RARZI absolvente, Mg. rel. Baiba Pika ar referātu “Neredzīgu un vājredzīgu bērnu uztvere un  ieguvumi vizuālās un  taktilās mākslas nodarbībās”.

 

Sistemātiskās teoloģijas sekcijas priekšlasījumu autori bija pievērsušies pāvestu grāmatām un dokumentiem – RTI students Valters Vārpsalietis referēja par Benedikta XVI grāmatas “Jēzus no Nācaretes” II daļas 6.nodaļu, apcerot Kristus ciešanas Ģetzemanē,  bet RTI students Mārtiņš Kārklis piedāvāja šīs grāmatas 8.nodaļas apceri.

RARZI maģistrante Iveta Šaicāne piedāvāja ieskatu sv. Jāņa Pāvila II apustuliskās vēstules Mulieris dignitatem 5.punktā, izceļot Nācaretes Jaunavai dāvāto žēlastības pilnību nozīmi sievišķības pilnveidē, bet kā pēdējais sekcijā  referēja Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu bakalaura programmas students Andris Amoliņš par tēmu “Pāvesta Benedikta XVI apustuliskā vēstule Summorum Pontificum un to pavadošā instrukcija Universae Ecclesiae – īss kanonisks apskats”.

 

Trešā, Praktiskās teoloģijas sekcija izcēlās ar lielu tēmu dažādību – RARZI absolvente, Mg. rel. Stella Jurgena iepazīstināja klausītājus ar tēmu “Bailes un  to pārvarēšana Svētajos Rakstos”, bet RARZI maģistrante Inese Krompāne analizēja jēdzienu “iekšējā lūgšana” , balstoties uz Katoliskās Baznīcas katehismu un  sv. Terēzes no Avilas pieredzi.

Mg. geol., Mg. rel., RARZI absolvente, LU doktorante ģeoloģijā Agnese Marianna Miķelsone piedāvāja priekšlasījumuDārgakmeņi katoliskajā Tradīcijā”, bet sekcijas darbu pabeidza RARZI absolvente, Mg. rel. Dace Indrika ar referātu “Liturģiskais tērps un  reliģiskais muzejs. Latvijas un  Maltas pieredze”. ‘

Konferences darbs noslēdzās ar sekciju darba kopsavilkumu noslēguma plenārsēdē, kam sekoja sadraudzība, kur tika piedāvātas gan spēles, gan ikonogrāfijas meistardarbnīca, kā arī ekskursija pa Rīgas Garīgo semināru.

Kaut šogad svētku dalībnieku skaits bija mazāks, lielā zinātniskās konferences dalībnieku izvēlēto tēmu dažādība palīdzēja saskatīt  RARZI un  RTI studentus un pasniedzējus kā dažādus, dzīvus akmeņus, kas ar savām dažādajām spējām un  aicinājumiem veidos garīgu namu un  taps par svētu priesteru saimi (skat. 1Pēt 2, 5) nākotnes Latvijai.

RARZI absolvente Stella Jurgena


[1]Sal. KBK Nr. 1141-1142.

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.