Spēka gados ieejot. RARZI – 25

E-pasts Drukāt PDF

18.decembris, 2017, 11:46

Divdesmit pieci gadi. Daudz vai maz? Cilvēka dzīvē tas ir pats skaistākais vecums – gara un miesas spēku pilnbrieds, iziešana no bērnības un agrās jaunības uz dzīves lielās maģistrāles. Šajā vecumā cilvēkam iesākas lielā ziedēšana, kurai reiz jānes skaisti un labi augļi.

Savā veidā arī Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts iegājis šādā pilnziedēšanas fāzē – tā ir valsts akreditēta augstskola ar kvalificētiem pasniedzējiem, no kuriem daudzi studējuši ārvalstīs. Ir vairākas studiju programmas un mācību procesā “iemīlējušies” studenti, jo uz šo augstskolu nenāk studēt pēc vecāku pavēles vai labi apmaksātas profesijas iegūšanai. Šā gada sākumā RARZI ieguvis jaunu mājvietu Rīgas Teoloģijas institūta teritorijā, kas tā darbu bagātina ar topošo priesteru un laju savstarpēju iepazīšanu.

Savukārt psalmists RARZI 25 gadus varētu uzlūkot Dieva acīm: “Jo tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā vienas nakts sardze.” (Ps 90, 4) Tātad Kunga acīs institūts pastāvējis tikai acumirkli un 16. decembra pelēcīgajā rītā augstskolas studenti, absolventi, bijušie un esošie pasniedzēji pulcējās, lai svinētu šo mirkli un piepildītu to ar kopības un atkalredzēšanās prieka mūžības laiku.

Svinības sākās ar Svēto Misi Rīgas Sv. Franciska baznīcā, kuru celebrēja V.E. Rīgas arhibīskaps RARZI moderators Zbigņevs Stankevičs, koncelebrējot V.E. Jelgavas bīskapam emeritus Antonam Justam, V. Em. kardinālam Jānim Pujatam un priesteriem – RTI un RARZI pasniedzējiem. Ievaddziesmas “Veni, veni Emanuel” aicinājums Dievišķajai Gudrībai nākt cilvēku vidū ievadīja ne tikai Kunga atnākšanas gaidās, bet arī paša institūta studentu un pasniedzēju aicinājumā – ilgoties Dieva Gudrības un iet tās mācīto ceļu – doties dziļumā un pievilkt šiem Dieva dziļumu atvariem arvien jaunus ceļiniekus.

Savā homīlijā V.E. arhibīskaps Z.Stankevičs pievērsās dienas lasījumos iekļautajiem Jāņa Kristītāja aicinājuma vārdiem, izvirzot tos kā RARZI nākamo 25 gadu darba programmu: “Gatavojiet Kungam ceļu, dariet taisnas Viņa takas! Dieva pestīšanu redzēs katrs cilvēks.” (sal. Mt 3,3)

Kā gatavot Kungam ceļu? Arhibīskaps atklāja trīs šī ceļa sagatavošanas dimensijas – sagatavot ceļu Kungam mūsu sirdīs, mūsu savstarpējās attiecībās un sagatavot ceļu Kunga ienākšanai pasaulē, kas ir ārpusē.

Evaņģēliji atklāj procesu detalizētāk - “[…] Katrai ielejai jātop pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam un, kas celmains, - par staigājamu ceļu.” (Lk 3, 4-6)

Ko nozīmē piepildīt ielejas, nolīdzināt pakalnus un iztaisnot Kunga takas? Ar bedru un pakalnu simboliem arhibīskaps atklāja mūsu sirds “ielejas”, kas ilgu laiku bijušas raksturīgas arī latviešu tautai – tās ir mazvērtības kompleksi, kas nesakrīt ar Dieva vērtējumu, un arī ar pauguriem var izprast Kunga vērtējumam neatbilstošu redzējumu. Līkajam jātop taisnam – kādi ir šie līkumi? Z.Stankevičs pievērsās to vienam aspektam – emociju un attiecību sakārtošanai, izceļot savstarpējās saskarsmes nepieciešamību. Savukārt šie divi etapi sagatavo iespēju trešajam - Kunga ienākšanai pasaulē, jo, kā sacīja arhibīskaps, savstarpējās attiecības mīlestībā ir bāze jebkādai evaņģelizācijai. Attiecībā uz ceļa sagatavošanu pasaulē jeb evaņģelizāciju Z. Stankevičs uzsvēra, ka sludinātajam Vārdam jāizsaka realitāti sirdī, identitāti – tikai tad vārdam ir spēks, kā arī to jāietērpj mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā, un šādam uzdevumam nepieciešama laba intelektuālā sagatavotība. Homīlijas noslēgumā arhibīskaps izteica vēlējumu, lai RARZI nākamajos 25 gados spētu dot savu ieguldījumu Latvijas transformācijai par tādu valsti, kāda tā ir Dieva plānā, veidojot mīlestības civilizāciju.

Pēc Svētās Mises maģistra diplomus saņēma divas RARZI absolventes – Anna Jermakoviča un Ligita Kviese, sekoja kopīga fotografēšanās pie baznīcas un sātīgas pusdienas RTI refektorijā.

Svinību otro daļu ievadīja prof., Dr. theol. Andra Marijas Jerumaņa, kurš pirms 25 gadiem bija viens no RARZI dibinātājiem, priekšlasījums RTI vecajā kapelā. Profesors sniedza ieskatu jezuītu tēva, franču teologa Ž.Danielū darbā “Kultūra, ko nodeva savējie”, izceļot šī sen – vēl 20.gs., rakstītā darba atziņu svaigumu attiecībā uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem, kultūras, zinātnes un cilvēka attiecībām. Ž.Danielū sacītais par cilvēka brīvību, mūsdienu modernās civilizācijas pakārtotību ekonomikai, intelektuālās brīvības puvumu izraisa jautājumu, kādā brīvībā šobrīd dzīvo mūsu valsts, cik brīvi esam mēs paši savos spriedumos un izvēlēs.

Pasākuma noslēdzošajā daļā RARZI dibinātāji, moderatori, absolventi, studenti, bijušie un joprojām strādājošie pasniedzēji īsi izsacīja tās domas un jūtas, kādas viņos modina reiz pabeigtā vai joprojām mācību procesā apmeklētā gara gaismas oāze. Daži absolventi atcerējās RARZI kā ģimenisku vietu, citi guvuši garīgo formāciju un atcerējās augstskolas pasniedzējus, vēl kādam institūts bija vieta, kur gūta atziņa, ka mācīties ir viegli un patīkami. Atsaucoties uz prof. A.Jerumaņa priekšlasījumu, pat izraisījās diskusija par to, cik lielā mērā un cik ilgi students drīkst būt “papagailis” – atkārtot pasniedzēju teikto, un kad savas atziņas jau jāgūst paša spēkiem. Savukārt daži RARZI pasniedzēji salīdzināja, kādi bijuši studenti RARZI pirmsākumos un kādi tie ir šodien. Īsas uzrunas sacīja arī bijušais RARZI moderators V.Em. kardināls J.Pujats, un pašreizējais Institūta moderators V.E. arhibīskaps Z.Stankevičs.

RARZI 25 gadu jubilejas svinības noslēdzās ar abu moderatoru kopīgi dotu svētību kā ceļamaizi nākamajiem darba gadiem.

Stella Jurgena, RARZI absolvente

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.