Kristīgo studentu zinātniskā konference

Drukāt

 

 

Kristīgo studentu zinātniskā konference  2014.gada 10.maijā

Apustulis Pāvils, runājot par garīgajām dāvanām Baznīcā, raksta: „Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod spējas visiem” (1 Kor 12, 4-6). Šie vārdi rakstīti pirms gandrīz 2000 gadiem, taču svētceļojošajā Baznīcā tie joprojām ir jauni un Kristīgo studentu zinātniskā konference liecināja par Kristus Miesas dzīvīgumu, nemitīgo augšanu, pārveidošanos un garīgo dāvanu dažādību .

Konferenci organizēja Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūts (RTI), taču tajā ar referātiem piedalījās dažādu konfesiju pārstāvji, kas liecina par Institūta ieaugšanu ekumeniskajā kustībā, lai ietu kopīgu ceļu uz Baznīcu Kristus iecerē - Baznīcu, kurā avis ieiet caur Durvīm, kas ir pats Kristus, un „būs viens ganāmpulks un viens gans” (sal. 10, 16) .

Lai uzticētu konferences darbu Dieva apredzībai, vispirms tika svinēta Svētā Mise Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, kuru celebrēja V.E. Rīgas arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs, koncelebrējot priesteriem – RARZI un RTI pasniedzējiem.

Savā homīlijā arhibīskaps Mises dalībniekus aizveda ekseģētiskā atziņu ceļojumā , lai ļautu ar Svēto Rakstu aci ieskatīties sevī- kāda ir zināšanu iegūšanas motivācija, vai tās dzidrumu nesaduļķo ambīcijas. Viņš pievērsa uzmanību arī tam, ka šobrīd sākotnējais entuziasms, ar kādu tika organizētas pirmās Katoļu studentu dienas, ir noplacis un šā gada konferencē piedalās tie, kas palikuši Institūtam uzticīgi. Savas uzrunas noslēgumā arhibīskaps aicināja atcerēties Jēzus vārdus mazajam ganāmajam pulciņam: „Nebīsties!” un teiktajā iezīmējās arī kontūra tikai Dieva apredzībai iespējamajam sapnim par doktorantūru Institūtā.

Konferences darbs Institūta telpās M.Pils ielā tika uzsākts ar plenārsēdi, kurā RARZI lektors, Lic.theol., Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitātes doktorants Andris Ševels klausītājus iepazīstināja ar kristoloģiski soterioloģisko aspektu Jāņa Pāvila II mācībā par personu, savukārt Lutera Akadēmijas doktorants Baznīcas mūzikā, Mag.art. Vilis Kolms referēja par dziedāšanu Baznīcā, apskatot tās vēsturisko attīstību gadsimtu gaitā. Referenta izteiktās domas papildināja arhibīskaps, atgādinot Svētajos Rakstos atainoto ķēniņa Dāvida deju Derības šķirsta priekšā ar cītarām, arfām, bungām un zvaniem, (skat. 2 Sam 6,5), izraisot diskusiju par deju kā Kunga slavēšanas veidu, kā arī mūsu mentalitātes radītiem aizspriedumiem pret šādu Dieva godināšanu .

Plenārsēdes darbu noslēdza Kauņas Vitauta Dižā universitātes Katoļu teoloģijas fakultātes dekāns, Dr. theol. Benas Uļavičus, sniedzot ieskatu patristikas teoloģijas atziņās par badu un pārpilnību.

Pēc sātīgām pusdienām turpinājās darbs trijās sekcijās. Atšķirībā no iepriekšējām studentu zinātniskajām konferencēm, sekciju darbs nebija organizēts pēc tematiskās piederības. RTI teoloģijas bakalaura programmas studenta, diakona Pētera Skudras vadīto 1.sekciju raksturoja liela tēmu izvēles dažādība. Sekcijas vadītājs un RARZI pedagoģijas specializācijas maģistrants Edgars Svētiņš savos priekšlasījumos no dažādiem skatpunktiem analizēja pāvesta Benedikta XVI populāro darbu „Jēzus no Nācaretes”, Latvijas Kultūras akadēmijas starptautisko sakaru studiju programmas un RARZI humanitāro zinātņu bakalaura programmas studente Vineta Trimalniece klausītājiem palīdzēja iepazīties ar Nacionālo laju komiteju, bet Mag. rel., Latvijas Romas katoļu Baznīcas Cietumu kapelāna dienesta pārstāvis, pastorālais konsultants Mārtiņš Krūklis pievērsās tēmai par notiesāto, kas izcieš sodu – kas viņš ir. Savukārt Mag iur. starptautiskajās tiesībās, RARZI humanitāro zinātņu bakalaura programmas students Kaspars Herbsts savā priekšlasījumā palīdzēja klausītājiem izprast saiknes uzturēšanas nepieciešamību starp kristīgas ētikas pamatprincipiem un Civillikuma normām.

2.sekcijā, kuru vadīja Mag rel, Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Bībeles stundu vadītāja Stella Jurgena, veidojās savdabīga tematiska līnija – sekcijas vadītāja referēja par Jāņa Atklāsmes grāmatā rodamo izteikumu: „Laika vairs nebūs” (Atkl 10, 7), analizējot Jaunajā Derībā atrodamo laika jēdzienu nozīmi, piedāvājot šo mesiāniskā eņģeļa vārdu iespējamās interpretācijas, kā arī izvirzot jautājumu par laika sākumu Radīšanas iesākumā. Sekojošais Mag. theol., Betānijas dominikāņu kongregācijas māsas Hannas Ritas Laues OP referāts par Radīšanas pirmo dienu piedāvāja atbildi uz šo jautājumu , sniedzot dziļu un pamatīgu Vecajā Derībā atrodamā pirmās Radīšanas dienas apraksta analīzi, akcentējot Svēto Rakstu ebreju valodā ietverto jēdzienu daudzslāņainību un nozīmes, kas ļauj secināt, ka laika skaitīšana iedibināta pirmajā dienā, kad pasaulei tiek dots konkrēts cikls, kas turpina atkārtoties, tajā pašā laikā aizsakot lineāro vēstures notikumu laiku . Jāatzīmē, ka māsa Latvija ir ieradusies tikai pirms 10 mēnešiem no Vācijas, taču referēja latviešu valodā, kā laba pasniedzēja atbilžu meklējumos iesaistot arī klausītājus. RTI teoloģijas bakalaura programmas studenti Juris Skutelis un Andrejs Kassirovs pievērsās jau iepriekš minētajā pāvesta Benedikta XVI grāmatā „Jēzus no Nācaretes” rodamajām atziņām par Jēzus līdzībām un mācekļiem, bet  Mag. rel., Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelānu dienesta vadītāja, pastorālā konsultante Inese Lūse savā priekšlasījumā aplūkoja tādu sarežģītu tēmu , kā pacienta informēšana par smagas slimības diagnozi un analizēja sadarbības iespējas starp kapelānu, pacientu un viņa piederīgajiem.

Mag geol., Mag. rel. , pastorālās konsultantes Agneses Mariannas Miķelsones vadītajā sekcijā valdīja ekumeniska gaisotne ar auglības mistērijas noti. Sekcijas vadītāja klausītājus iepazīstināja ar relikvijām kā liecībām par svētajiem un to godināšanas jēgu katoliskajā Baznīcā. RTI teoloģijas bakalaura programmas students Aivars Līcis pievērsās RTI studentu iemīļotajai grāmatai „Jēzus no Nācaretes”, iedziļinoties tās atziņās par Jēzus kārdinājumiem. Lutera Akadēmijas teoloģijas bakalaura studiju programmas students Kaspars Cērps piedāvāja savu pētījumu par uguni Dieva un cilvēku attiecību kontekstā, bet Mag. oec, vecmāte, dūla, RARZI pastorālās specializācijas maģistrante Baiba Stikute piedāvāja savu pētījumu par auglības atgriešanos pēc dzemdībām. Sekcijas darbu noslēdza RTI teoloģijas bakalaura programmas studenta Vitālija Filipenoka referāts par pareizticīgo Euharistisko epiklēzi rietumu teoloģijas skatījumā.

Konferences noslēgumā vadītāji ziņoja par savas sekcijas darbu , kam sekoja slavēšana.

Kā jau minēts, šā gada konference izceļas ar lielu tēmu dažādību- referenti pētījuši Svētos Rakstus, izcilu teologu darbus, Baznīcas vēsturi un Tradīciju, kā arī pievērsušies cilvēkam – radītam pēc Dieva tēla un līdzības – kurš ne tikai augļojas un piepilda pasauli, bet arī grēko un cieš.

Institūts un Studentu dienu tradīcija ir krustcelēs, bet vienlaicīgi arī ceļā – kopā ar To, kurš pats ir „Ceļš, Patiesība un Dzīvība” (skat. 14, 6) uz visām jaunajām iespējām, ko piedāvās Radītājs.

Stella Jurgena, Mag. rel.

 

Kristīgo studentu dienu video ieskats


____________________________________________

Kristīgo studentu dienu zinātniskās konferences programma

2014. gada 10. maijs

10.00 Svētā Mise Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā

11.00 Plenārsēde M. Pils 2

Sv. Akvīnas Toma zālē, vada pr. Aleksandrs Stepanovs, Dr. theol., RARZI direktora p.i.

11.15 pr. Andris Ševels, MIC, Lic. theol., RARZI lektors, Ļubļinas Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes doktorants

Kristoloģiski soterioloģiskais aspekts Jāņa Pāvila II mācībā par personu

11. 45 Vilis Kolms, Mag. art., Lutera Akadēmija, doktorants Baznīcas mūzikā

Dziedāšana Baznīcā

12.15 Benas Uļavičus, Dr. theol., Kauņas Vitauta Dižā universitātes Katoļu teoloģijas fakultātes dekāns

To be or not to be? Patristic theology of hunger and fulfillment

13.00 -14.00 pusdienu pauze Sv. Stefana un Laurencija zālē

1. sekcija

Sv. Akvīnas Toma zālē, vada diak. Pēteris Skudra

14.00 diak. Pēteris Skudra, RTI teoloģijas bakalaura programmas students

"Tēvs Mūsu" lūgšanas analīze pāvesta Benedikta XVI grāmatā Jēzus no Nācaretes

14.20 Mārtiņš Krūklis, Mag. rel., Latvijas Romas Katoļu baznīcas Cietumu kapelānu dienests, pastorālais konsultants

Notiesātais, kurš izcieš sodu – kas viņš ir?

14.40 Vineta Trimalniece, Latvijas Kultūras akadēmijas starptautisko sakaru studiju programmas un RARZI humanitāro zinātņu bakalaura programmas studente

Nacionālā laju komiteja

15.00 Edgars Svētiņš, Bac. rel., bac.admin., RARZI pedagoģijas specializācijas maģistrants

Kristietības būtība vakar, šodien un rīt. Benedikta XVI uzskatu īss kopsavilkums

15.20 Kaspars Herbsts, Mag.iur. starptautiskajās tiesībās, RARZI humanitāro zinātņu bakalaura programmas students

"Laba ticība", "reliģija" un "labi tikumi" darījumos Civillikuma 1. un 1415.panta izpratnē

2. sekcija

Sv. Antona zālē, vada Stella Jurgena, Mag. rel.

14.00 Stella Jurgena, Mag. rel., Sv. Jēkaba katedrāles draudzes Bībeles stundu vadītāja

"Laika vairs nebūs [...]" - Atkl 10, 7 panta fragmenta analīze Bībelē sastopamo laika jēdziena nozīmju kontekstā

14.20 m. Hannah Rita Laue OP, Mag. theol., Betānijas dominikāņu māsu kongregācija

Iesākumā - pirmais radīšanas stāsts

14.40 Juris Skutelis, RTI teoloģijas bakalaura programmas students

Jēzus Kristus līdzību vēstījums

15.00 Inese Lūse, Mag. rel., Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelānu dienesta vadītāja, pastorālā konsultante

Kapelāna profesionālā darbība paliatīvās aprūpes pacienta, ārsta un tuvinieku saskarsmē

15.20 Andrejs Kassirovs, RTI teoloģijas bakalaura programmas students

"Jēzus no Nazaretes" - Mācekļi

3. sekcija

Sv. Terēzes zālē, vada Agnese Marianna Miķelsone, Mag. geol., Mag. rel.

14.00 Agnese Marianna Miķelsone, Mag. geol.Mag. rel., pastorālā konsultante

Relikvijas kā liecības par svētajiem: katehēze par relikviju godināšanu

14.20 diak. Aivars Līcis, RTI teoloģijas bakalaura programmas students

Jozefa kardināla Racingera/Benedikta XVI grāmata "Jēzus no Nazaretes".

Otrā nodaļa. Jēzus kārdinājumi

 

14.40 Kaspars Cērps, Lutera Akadēmija, teoloģijas bakalaura programmas students

Uguns Dieva un cilvēku attiecību kontekstā

 

15.00 Baiba Stikute, Mag. oec., vecmāte, dūla, RARZI pastorālās specializācijas maģistrante

Auglības atgriešanās pēc dzemdībām

15.20 diak. Vitālijs Filipenoks, RTI teoloģijas bakalaura programmas students

Pareizticīgo Euharistiskā epiklēze rietumu teoloģijas skatījumā

Visām sekcijām kopā

 

15.45 Konferences noslēgums, sekciju darba kopsavilkums, brīvā diskusija

Sv. Akvīnas Toma zālē, ziņo sekciju vadītāji

16.15 Slavēšana un saviesīgā daļa

____________________________________________________

 

Iedvesmojoties no martā notikušās ekumēniskās konferences "Vārds, lūgšana, kalpošana: Kristīgie ideāli mūsdienu pasaulē" Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts RARZI aicina Jūs uz Kristīgo studentu zinātnisko konferenci, kas notiks sestdien 2014. gada 10. maijā Rīgā, M. Pils 2, lai turpinātu pārdomāt kristīgos ideālus dažādu zinātņu nozaru saskares punktos.
Konferences norise:
Aicinām pietekt savus referātus sekciju darbam. Varat pieteikt jebkuras zinātnes nozares referātus. Aicinām pieteikties ar Jūsu studijās izstrādātajiem zinātniskajiem darbiem (referātiem, esejām, studiju, bakalaura un maģistra vai promocijas darbiem). Atbilstoši referātu tematikai tie tiks sadalīti vairākās paralēlajās sekcijās. Referātus lūdzam pieteikt līdz 7. maijam pl. 10.00. Lai pieteiktu referātu, klikšķiniet uz saiti (sk. lejā)
https://docs.google.com/forms/d/1IbCkXQwS4EwqiHjzonokQzf0xbWh6QHGVqxm3UR1ftc/viewform