Bīskaps Jānis Cakuls, Latvijas Romas Katoļu Baznīcas vēstures materiāli. – XX gadsimts. – Rīga: Rīgas Metropolijas Kūrija, 2001. 887.lpp.

 

V.E. bīskapa J. Cakula publicēto Latvijas Katoļu baznīcas vēstures materiālu apkopojumu pat pēc saviem ārējiem parametriem – liels formāts un gandrīz 900 lappušu – var uzskatīt par notikumu.

Interesi par šo darbu izraisa vairāki iemesli.

Vispirms, tas ir paša autora vārds. Bīskaps Cakuls ir vispāratzīts ārkārtīgi erudīts Latvijas Katoļu Baznīcas pazinējs un popularizētājs. Par to liecina arī viņa iepriekšējās Kūrijas arhīva materiālu publikācijas par Latvijas katoļu priesteriem un draudzēm.

Otrkārt, materiālu apkopošana par periodu vairāk nekā gadsimta garumā, nenoliedzami, prasīja ilgu laiku. No šāda viedokļa raugoties, publicētais darbs ir fundamentāls un savā ziņā tas ir bīskapa Cakula mūža darbs.

Treškārt, ievērību pelnījusi arī izvēlētā pieeja avotu atlasei. Publicēti gan statistikas dati, gan dokumenti, gan izvilkumi no preses, gan privātie materiāli. Īpaši novērtējams ir tas, ka šī materiāla daudzveidība neradīja haosu, jo lielāko daļu izvēlēto materiālu (kuri nāk hronoloģiskā secībā) pavada īss skaidrojums vai izteiksmīgs virsraksts.

Rezultātā mūsu priekšā ir patiesi unikāla un nepārvērtējama grāmata, kas ataino Latvijas Katoļu Baznīcas dzīvi iepriekšējā gadsimtā. Skarto problēmu un jautājumu loks pārsteidz ar savu daudzveidību un plašumu. Apkopotie materiāli paver iespējas uzzināt ne tikai par konkrētiem notikumiem, bet arī apzināt gan katra laika dominējošās tendences, gan ilgstošus procesus. Autors neizvairās arī no pievēršanās daudziem sarežģījumiem un skumjiem notikumiem Baznīcas dzīvē. Tāpēc saprātīga šo publicēto materiālu izmantošana nākamajām pētnieku paaudzēm var kalpot par pamatbāzi Latvijas Katoļu Baznīcas zinātniskajā un objektīvajā izpētē.

Pozitīvi jāvērtē daudzās tabulas un pielikumi grāmatas beigās. Tie ne vienmēr tieši skar Katoļu Baznīcas vēstures jautājumus, bet tas liecina par grāmatas autora nostāju, – Baznīcas vēsture ir Latvijas civilās vēstures pamatsastāvdaļa. Mums jābūt pateicīgiem bīskapam Cakulam arī par to, ka viņš beidzot, gandrīz pēc desmit gadiem, ir apkopojis materiālus, kas attiecas uz ļoti svarīgu notikumu Latvijas jaunāko laiku vēsturē, proti, pāvesta vizīti Latvijā 1993. gadā (ieskaitot visas pāvesta teiktās runas).

Taču jākonstatē, ka šis darbs diemžēl nav un nevar būt izsmeļošs. Pieejamo materiālu robežās bīskaps Cakuls centās skatīt aplūkojamās problēmas no dažādiem rakursiem. Taču darbu apgrūtināja daudzu avotu, tajā skaitā ārpus Katoļu Baznīcas glabāto nepublicēto arhīvu materiālu, trūkums. Tāpēc Latvijas Katoļu Baznīcas vēstures avotu publicēšanā darbs vēl joprojām jāturpina. Piemēram, nepietiekami izgaismota ir apostazējušo priesteru lieta un attiecības ar trimdā dzīvojušajiem latviešu priesteriem.

Varam tikai novēlēt, lai bīskaps Cakuls vēl ilgus gadus strādātu šajā jomā. Tāpat vēlamies vēlreiz apliecināt V.E. bīskapam J. Cakulam sirsnīgu pateicību par šo grāmatu, kura, neraugoties uz tik specifisku raksturu, nes milzīgu tikumisko lādiņu. Jo šī grāmata nav tikai par pagātni. Tā ir par pagātni un tagadni, par to pagātni, kura tā vai citādi ir klātesoša katrā no mums, jo tieši tāda ir vēsture, ārpus kuras mēs nevaram eksistēt. Apzinot mūsu Baznīcas pagātni, bīskaps Cakuls ar savu grāmatu palīdz mums taisnot ceļu uz nākotni.

 

Pr.Arturs Krištapovičs

 

 

 


 

 

 

    Uz saturu

 

    © EJIET un MĀCIET