Svēto Rakstu grāmatu nosaukumu saīsinājumi


Vecā Derība

Rad Radīšanas grāmata
Izc Izceļošanas grāmata
Lev Levītu grāmata
Sk Skaitļu grāmata
At Atkārtotā likuma grāmata
Joz Jozus grāmata
Ties Tiesnešu grāmata
Rut Rutas grāmata
1 Sam Samuēla pirmā grāmata
2 Sam Samuēla otrā grāmata
1 Ķēn Ķēniņu pirmā grāmata
2 Ķēn Ķēniņu otrā grāmata
1 Hr Hroniku pirmā grāmata
2 Hr Hroniku otrā grāmata
Ezr Ezras grāmata
Neh Nehemija grāmata
Tob Tobija grāmata
Judt Judītes grāmatas
Est Esteres grāmata
1 Mak Makabiešu pirmā grāmata
2 Mak Makabiešu otrā grāmata
Īj Ījaba grāmata
Ps Psalmi
Sak Sakāmvārdu grāmata
Māc Mācību teicēja grāmata
Dz Dziesmu dziesma
Gudr Gudrības grāmata
Sīr Sīraha dēla grāmata
Is Isaja grāmata
Jer Jeremija grāmata
Rdz Raudu dziesmas
Bar Baruha grāmata
Ez Ezehiēla grāmata
Dan Daniēla grāmata
Os Oseja grāmata
Jl Joēla grāmata
Am Amosa grāmata
Abd Abdija grāmata
Jon Jonasa grāmata
Mih Mihas grāmata
Nah Nahuma grāmata
Hab Habakuka grāmata
Sof Sofonija grāmata
Ag Ageja grāmata
Zah Zaharija grāmata
Mal Malahija grāmata

Jaunā Derība

Mt Svētā Mateja evaņģēlijs
Mk Svētā Marka evaņģēlijs
Lk Svētā Lūkasa [Lūkas] evaņģēlijs
Svētā Jāņa evaņģēlijs
Apd Apustuļu darbi
Rom Vēstule romiešiem
1 Kor Pirmā vēstule korintiešiem
2 Kor Otrā vēstule korintiešiem
Gal Vēstule galatiešiem
Ef Vēstule efeziešiem
Flp Vēstule filipiešiem
Kol Vēstule kolosiešiem
1 Tes Pirmā vēstule tesalonīkiešiem
2 Tes Otrā vēstule tesalonīkiešiem
1 Tim Pirmā vēstule Timotejam
2 Tim Otrā vēstule Timotejam
Tit Vēstule Titam
Flm Vēstule Filemonam
Ebr Vēstule ebrejiem
Jk Sv. Jēkaba vēstule
1 Pēt Sv. Pētera pirmā vēstule
2 Pēt Sv. Pētera otrā vēstule
1 Jņ Sv. Jāņa pirmā vēstule
2 Jņ Sv. Jāņa otrā vēstule
3 Jņ Sv. Jāņa trešā vēstule
Jūd Sv. Jūdas vēstule
Atkl Atklāsmes grāmata