Saīsinājumi

a.artikuls
AAS Acta Apostolicæ Sedis (Apustuliskā Krēsla akti)
ABKKAustrumu rita Baznīcu kanonu kodeks (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium)
AHMA Analecta hymnica Medii Ævi (Viduslaiku himnu krājums)
Ap. konst.Apustuliskā konstitūcija
Ap. pamud.Apustuliskais pamudinājums (Adhortatio apostolica)
Ap. vēst.Apustuliskā vēstule
aram.aramiešu valodā
BP Bibliotheca patristica (Patristikas bibliotēka)
c.nodaļa ( caput ) vai pamatteksts ( corpus )
CA Corpus apologetarum Christianorum sæculi secundi (2. gadsimta kristiešu apoloģētu darbi)
CCG Corpus Christianorum (Series Græca) Seno kristiešu autoru darbi (grieķu sērija)
CCL Corpus Christianorum (Series Latina) Seno kristiešu autoru darbi (latīņu sērija)
COD Conciliorum Œcumenicorum Decreta (Ekumenisko koncilu dekrēti)
Concl.noslēgums ( conclusis )
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticum Latinorum (Latīņu Baznīcas seno autoru darbi)
Dekl.Deklarācija
Dekr.Dekrēts
Dogm. konst.Dogmatiskā konstitūcija
DSH. Denzinger / A. Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (Definīciju un deklarāciju krājums ticības un morāles jautājumos)
ebr.ebreju valodā
Enc.Enciklika (Litteræ encyclicæ)
FunkF.X. Funk, Patres apostolici (Apustuliskie tēvi), 2. izd.
GCS Die griechischen christlichen Scriftsteller (Grieķu seno kristiešu autori)
gr.grieķu valodā
Inscr.Ieraksts ( inscriptio )
Instr.Instrukcija
Izd.Izdevums
Konst.Konstitūcija
KTKKanonisko tiesību kodekss (Codex Iuris Canonici)
lat.latīņu valodā
lpp.lappuse(s)
LXXSeptuaginta
MGH Monumenta Germaniæ historica (Ģermānijas vēsturiskās atmiņas)
MHSI Monumenta historica Societatis Iesu (Jēzus sadraudzības vēsturiskās atmiņas)
nod.nodaļa
Past. konst.Pastorālā konstitūcija
PG Patrologia graeca - J.P. Migne (Grieķu patroloģija)
PL Patrologia latina - J.P. Migne (Latīņu patroloģija)
PLS Patrologia latina. Supplementum (pielikums Latīņu patroloģijai)
PTS Patristische Texte un Studien (Patristikas teksti un pētījumi)
q.jautājums ( questio )
Sal.salīdzināt
SC Sources chrētiennes (Kristiešu avoti)
sēj.sējums
Sk.skatīt
SPM Stromata patristica un medievalia (Patristikas un viduslaiku raksti par dažādām tēmām)
TD Textes et documents (Teksti un dokumenti)
TPL Textus patristici et liturgici (Patristikas un liturģijas teksti)
u.s.un sekojošie
Vulg.Latīņu vulgāta