Katoļu Studentu dienas 2011

Drukāt

Katoļu studentu dienu logo

 

 

 

Katoļu studentu dienu programma

2011. gada 6. – 7. maijs

„Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele“ (Apd 4, 32a)

 

PROGRAMMA

Pirmā diena. Kultūras daļa. 6. maijs pl. 17.00 – 22.00

Rīgas Garīgais seminārs (Rīgas Teoloģijas institūts), Katoļu iela 16, Rīga

17.00 Vesperes

17.20 Bīskapa ievadvārdi (+A.Justs)

17.30 KSD himna – visi kopā

17.40 Tautas bumbas sacensības

19.00 Vakariņas – Agape (domāts, ka pasākums notiks ārā, semināra pagalmā, ēdīsim kaut ko vienkaršu – zupu, piemēram, no liela katla un šķīvjiem, kā arī kādas saldas uzkodas un atspirdzinošus dzērienus; ja pasākums tomēr notiks iekšā, tad galdus ārā nenesīs)

20.00 Svētku koncerts (uzstājas katoļu studentu muzikālas vai teatrālas grupas vai solisti; priekšnesumu starpā aicināsim arī citus klātesošos bīskapus un prominentos viesus sveikt svētku dalībniekus)

22.00 Kompletorijs. Pirmās dienas nobeigums

 

Otrā diena. Akadēmiskā daļa. 7. maijs pl. 10.00 – 18.00

Sv. Jēkaba katedrāle, RARZI studiju telpas, Mazā Pils iela 2, Rīga

10.00 Svētā Mise sv. Jēkaba katedrālē (vada +Z.Stankevičs, koncelebrē Latvijas bīskapi, homiliju saka +V.Lapelis; Svētās Mises lasījumi: Apd 2, 41-47; Lk 6, 12-19)

11.30 Konferences sākums. Bīskapa uzruna (+Z.Stankevičs)

11.40 Plenārsēde (3 uzaicināti priekšlasījumi – V. Kačans/filozofija; pr. P. Kļaviņš/teoloģija; I. Runce/socioloģija)

13.00 Pusdienas

14.00 Darbs interešu grupās (3 auditorijas – filozofiskā/vada M. Kiope, teoloģiskā/vada pr. P. Kļaviņš, pastorālā/vada L. Ērgle; studentu un docētāju priekšlasījumi 10min un 5min diskusija)

17.00 Darba grupu kopsavilkums. Brīva diskusija. Konferences noslēgums

18.00 KSD himna – visi kopā. Studentu dienu noslēgums

 

Reportāža no Katoļu studentu dienām

Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele“ (Apd 4, 32a)

Pirms diviem gadiem sētais sinepju graudiņš jau dzen kuplas atvases un šā gada 6.-7. maijā katoļu studentu saimi kopā pulcināja jau 3. Katoļu Studentu dienas. Divu dienu pasākumos studenti un pasniedzēji vienojās sadraudzībā kopīgās lūgšanās, sporta spēlēs, muzikālos priekšnesumos un akadēmiskos priekšlasījumos zinātniskajā konferencē. Šogad studentu dienu aktivitātes notika gan Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) teritorijā, gan Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) telpās. Pasākumā piedalījās ne tikai abu institūtu studenti, bet arī katoļu studentu organizāciju pārstāvji, kā arī citu Latvijas augstskolu pasniedzēji un studenti, kurus vieno piederība katoliskajai Baznīcai.

Studentu dienas 6. maijā sākās ar vesperēm sv. Franciska baznīcā, kur 3. Studentu dienu dalībniekus uzrunāja Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs V.E. Luidži Bonacci. Aplūkojot Svēto Rakstu fragmentu ( 1, 35-42.), viņš pievērsa klausītāju uzmanību personām, kuras darbojas šajā stāstā ─ vispirms Jānim Kristītājam, kurš saviem mācekļiem norāda uz Jēzu Kristu: „Lūk, Dieva Jērs!“,(1, 36). Viņš tiem ļauj saprast, ka Jēzus ir tas, kas piepildīs pravieša Isaja pravietojumu par taisnīgā kalpa ciešanām, kuras atpestī Izraēli. Šis Jāņa Kristītāja aicinājums joproj ām dzīvo, un pāvesta sūtnis aicināja mūs atcerēties cilvēkus, kuri mūsu dzīvē bijuši kā Jānis Kristītājs un atklājuši mums Jēzu. V.E Bonnaci klātesošos aicināja sekot mācekļu piemēram, kuri pazinuši Mesiju, nepaturēja prieku sevī, bet pastāstīja šo vēsti pirmajam, ko satika, lai arī viņš nāktu tiem līdzi pie Jēzus. Atbildot uz jautājumu, kur šodien Jēzus mājo, kur mēs Viņu varam satikt, nuncijs norādīja, ka Viņa mājvieta ir Dieva Vārds, sakramenti, Dieva tauta, un, lai dotos pie Jēzus, mums ir „jāiziet no savām mājām”, jāatsakās no noslēgšanās sevī.

Plaši atvērtie Rīgas Teoloģijas institūta vārti un zaļais studentu dienu karogs aicināja doties tālāk pagalmā, kur RARZI direktors pr. Aleksandrs Stepanovs atklāja 3. Katoļu Studentu dienas, uzrunājot klātesošos senajā Bībeles retorikas tradīcijā: „Dievs radīja cilvēku un atzina, ka tam nav labi būt vienam un deva tam palīgu; Kristus atzina, ka kristietim nav labi būt vienam un dāvāja Baznīcu; tad Dievs redzēja, ka studentam nav lab i būt vienam, un tā radās Katoļu studentu dienas”. Pēc RARZI direktora uzrunas tika atskaņota Irīnas Mihailovskas un Annas Elsbergas radītā Studentu dienu himna, kam sekoja tautas bumbas spēle. Vēlāk sporta aktivitāšu nogurdinātie pasākuma dalībnieki varēja iebaudīt zivju zupu un saldumus ekstremālos apstākļos Semināra pagalmā, jo pavasara saule tomēr bija „ar zobiem”, taču tieši tas sarūpētajam cienastam deva īpašu garšu.

Pasākuma organizētāji bija domājuši arī par to, lai Studentu dienu kultūras daļa nepārvērstos tikai par sportošanas, ēšanas un dziesmu maratonu, tādēļ vārds tika dots Rīgas arhibīskapam-metropolītam V.E. Zbigņevam Stankevičam un Apustuliskajam nuncijam Baltijas valstīs V.E. Luidži Bonacci, kurš ar īsti itālisku prieku un sirsnību piedalījās studentu pasākumā. V.E. Z. Stankevičs savā uzrunā pievērsa klausītāju uzmanību svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila II attieksmei pret skaisto, kas ir cilvēka radošās iedvesmas avots, un aicināja saskatīt Dieva atklāšanos skaistajās, Dieva un cilvēku radītajās lietās. Tādējādi viņš iezīmēja nākamo Studentu dienu perspektīvu ─ tās varētu kļūt vēl daudzpusīgākas un skaistākas, ar daudz izvērstāku māksliniecisko programmu, piemēram, organizējot katoļu mākslinieku darbu izstādes.

Savukārt pāvesta vēstnieks dalījās savās personiskajās atmiņās par svētīgo pāvestu Jāni Pāvilu II kā lūgšanas cilvēku, izceļot viņa sirsnību un atvērtību pret līdzcilvēkiem. Kādu tikšanos ar pāvestu V.E. Luidži Bonacci uzskatāmā veidā demonstrēja improvizētā skečā, iesaistot vienu no pasākumu dalībniecēm.

Muzikālie priekšnesumi iepriecināja ar savu daudzveidību un sagādāja ne vienu vien pārsteigumu ─ RTI puiši, kuri dienas vada studijās un klusumā ar lūgšanu grāmatu rokās, šoreiz sēdās pie bungām, ņēma rokās ģitāras un iegrima īstā mūzikas eksplozijā, tajā aizraujot līdzi arī klausītājus. Semināristu paraugam sekojot, uz improvizētās skatuves kāpa arī citu mūzikas kopu dalībnieki, tai skaitā arī dziedātāji Jānis Kurševs un Sintija Grava, jauniešu iecienītais Rīgas svētā Jēkaba katedrāles jauniešu ansamblis „Ex Animo”, kā arī grupa „The One” un kopienas „Effata” slavēšanas grupa.

Neskatoties uz kultūras pasākumiem veltītās dienas piesātināto programmu, arī zinātniskā konference pulcēja daudzus interesentus.

Studentu dienu zinātniskā daļa 7. maijā sākās ar Svēto Misi Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, ko celebrēja Rīgas arhibīskaps ─ metropolīts V.E. Z. Stankevičs kopā ar Latvijas bīskapiem, RARZI un RTI mācībspēkiem ─ priesteriem. Svētās Mises dziedājumi skanēja jaunās diriģentes Laines Taboras vadītā RTI un RARZI apvienotā kora izpildījumā, kura skanējumu ar ērģeļu skaņām atbalstīja ērģelniece Ilva Lempa.

Svētās Mises laikā uzrunu sacīja Liepājas diecēzes bīskaps V.E. Vilhelms Lapelis. Viņš uzsvēra RTI un RARZI sadarbības nepieciešamību un iezīmēja abu institūtu studentu ceļu uz savu aicinājumu dažādību. Pirms noslēguma svētības klātesošos uzrunāja Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs V.E. Luidži Bonacci. Pievēršoties šīs dienas Evaņģēlija lasījumam (6, 16-21), kurā Jēzus nāk pie saviem mācekļiem vētrā, pa bangojošā ūdens virsmu, viņš norādīja uz Jēzus klātbūtni arī mūsu dzīves vissmagākajās situācijās un pārdzīvojumos. Svarīgi saprast, ka katra Dieva dāvātā situācija ir dāvana ─ pērle, kura, kā jau dāvana, ir apslēpta, iesaiņota. Lai mēs varētu šo dāvanu pieņemt, tā jāsatver un jāizraisa no iesaiņojuma, arī no tāda, kas ir neizprotams un nepievilcīgs. Tas nozīmē pieņemt situācijas, kuras Dievs mums piedāvā un paļauties uz Jēzus klātbūtni tajās.

Pēc Svētās Mises konferences dalībnieki devās uz pirmo plenārsēdi RARZI telpās, lai noklausītos RARZI un RTI pasniedzēju priekšlasījumus. Pirmais ar savu referātu „Psihofizioloģiska problēma un cilvēka personības vienotības ideja” klausītājus iepazīstināja RTI un LU profesors Dr.phil. Vsevolods Kačans, pievēršot uzmanību cilvēka smadzeņu darbības neizskaidrojamiem aspektiem un materiālistiskā pasaules uzskata pārstāvju centieniem reducēt šos procesus līdz neironu darbības produktam. Savukārt RARZI lektore Lic.theol. Terēze Druka pievērsa mūsu uzmanību Jēzus garīgajiem ienaidniekiem Marka evaņģēlijā, raksturojot visu evaņģēliju kopumā kā ”ceļa evaņģēliju”, kurā Jēzus sludina Labo vēsti un izdzen dēmonus. Viņa skaidroja dažādos veidus, kādos dēmoni darbojas un norādīja uz sabiedrībā pastāvošajām tendencēm, vai nu pilnībā noliegt garu pasaules pastāvēšanu, vai nu nodošanos pseido garīguma formām (zīlēšana, maģija, ekstrasensi), kas ieved cilvēku dēmonu darbības sfērā. Šo priekšlasījumu triptihu noslēdza LU pētnieceDr.hist. Inese Runce ar referātu „Reģionālās identitātes veidošanās pieredze un mūsdienu tendences”, kurā aplūkoja dažādu cilvēku kopienu identitāti kā sevis pazīšanas līdzekli, pievērsās dažādu etnisko kopienu veidošanās vēsturiskajiem aspektiem un globalizācijas ietekmei un reģionu īpatnību saglabāšanu mūsdienās. Referente analizēja šo procesu ietekmi uz dažādo etnisko kopienu reliģisko dzīvi.

Konferences darbs turpinājās Filozofijas un sociālo zinātņu (vadītāja Dr.hist. Inese Runce), Bībeles teoloģijas (vadītāja Lic. theol. Terēze Druka), Sistemātiskās teoloģijas (vadītājs Dr. theol. Pauls Kļaviņš) un Praktiskās teoloģijas (vadītāja Mag. rel. paed. Lolita Ērgle) sekcijās. Kā atzina sekciju vadītāji, referentu priekšlasījumi atklāja ievērojamu RTI un RARZI studentu un pasniedzēju intelektuālo potenciālu un pārsteidza ar augsto profesionālo līmeni. Konferencē atklājās ļoti plašs studentu interešu spektrs. Tāpēc minēsim tikai raksturīgākos katras sekcijas referentu izvēlēto tēmu aspektus:

Filozofijas un sociālo zinātņu sekcija:

• Dr. jur. can. Juris Zarāns iedziļinājās tiesiskās kārtības nepieciešamībā Baznīcas dzīvē, izvirzot taisnīgumu kā pirmo mīlestības prasību;

• RARZI lektore, Mag. psych. Ingrīda Trups-Kalna aplūkoja morālās spriestspējas intuitīvo pamatu politiskās orientācijas un reliģiozitātes mijsakarību kontekstā;

• RARZI maģistrante Ingrīda Burģe pievērsās starpreliģiju dialoga tēmai;

• Aivars Līcis (RTI) skaidroja „kristianizētās” Aristoteļa metafizikas lomu mūsdienu sabiedrības kontekstā;

• Arnis Ludboržs (RARZI) aplūkoja jēdziena „sofija” nozīmi filozofiskajā un teoloģiskajā tradīcijā, kā arī ikonogrāfijā.

Bībeles teoloģijas sekcija:

• Rodions Doļa (RTI) sniedza jēdziena „doksa” jeb „godība” ekseģētisku analīzi 2. Kor 3, 18;

• Renārs Birkovs (RTI) referātā par „labās acs un rokas morāli” Mt 5, 29-30, ļāva mums izprast Jēzus prasību „izraut aci, kas apgrēcina” kā atteikšanos realizēt grēcīgu iegribu;

• Stella Jurgena (RARZI) pētījumā par laika izpratni sv. Augustīna darbā „Atzīšanās” Rad ekseģēzes kontekstā, piedāvāja Bībeles zinātņu apvienojumu ar Baznīcas tēvu mācību;

• Anna Mežniece (RARZI) klausītājus iepazīstināja ar psalmu literārajiem žanriem un pētīšanas metodēm saistībā ar 40.psalma ekseģēzi;

• Annija Veitnere (RARZI) aplūkoja Euharistijas iedibināšanas vārdu ģenēzi;

• Dace Bergmane (RARZI) pievērsās māņticības grēka tēmai Vecās Derības gaismā.

Sistemātiskās teoloģijas sekcija:

• Dr. theol. pr. Pauls Kļaviņš (RTI) referēja par reliģiskās brīvības aktualitāti;

• RARZI maģistrants pr. Mihails Volohovs skaidroja svētās Mises lekcionāru kā Kristus reālās klātbūtnes zīmi, kurā viņš norādīja, ka ticīgajiem nav pietiekoši dziļas izpratnes par lekcionāra nozīmi svētajā Misē. Lekcionāra vietā nereti tiek izmantoti liturģijas svinēšanai neapstiprināti izdevumi. Lekcionārs netiek respektēts kā Dieva Vārdu saturošs „liturģiskais trauks”;

• RTI students Juris Skutels piedāvāja cilvēka aktu nopelnu izpratnes analīzi Jaunajā Derībā un sv. Akvīnas Toma teoloģijā;

• RARZI students Guntars Freifelds referēja par Dieva mīlestības izziņas iespējām;

• Agnese Marianna Miķelsone (RARZI) priekšlasījumu veltīja trinitārās perikorēzes tēmai, ievadot klausītājus Vissvētākās Trīsvienības noslēpuma apcerē.

Praktiskās teoloģijas sekcija:

• Mag. rel. Marika Zelča-Čerāne (Kristīgās dzīves institūts) pievērsās Baznīcas modeļiem kardināla A. Dallasa un Latvijas draudžu kristiešu skatījumā;

• Lic.theol. Vitas Vīksnes referāts ļāva ielūkoties sv. Jāņa no Krusta darbos apslēptajā kristīgajā atklāsmē, kuras autentiskuma garants ir Svētie Raksti;

• RARZI studente Ilze Vērdiņa klausītājiem piedāvāja meklēt organizācijas „Caritas Latvija” teoloģiskās saknes, uzsverot mīlestību kā labumu, kas sevi dāvā;

• Jurijs Gorbačevskis (RTI) savas pārdomas veltīja tēmai par nabadzības evaņģēlisko padomu sv. Asīzes Franciska dzīvē, kurā referents uzsvēra sv. Franča aicinājuma radikālo raksturu;

• Inese Gailāne (RARZI) priekšlasījumā par kalpošanu kā indivīda attiecībām ar sabiedrību, referente pretstatīja materiālās un garīgās vērtības, izceļot garīgās dzīves nozīmi;

• Dr.theol. pr. Aleksandrs Stepanovs (RARZI) referātā pievērsās svētīgajam pāvestam Jānim Pāvilam II kā cilvēkam, mistiķim un Baznīcas ganam, kas ļāva izprast sv. Franča ideālu dzīvotspēju mūsdienu pasaulē, jo svētie ir tie, kas izmaina pasauli.

Konferences noslēgumā īsu uzrunu sacīja V.E. Zbigņevs Stankevičs. Viņš atzina, ka studentu dienu sekmīgā norise ļauj cerēt, ka nākotnē lielāks kļūs to augstskolu skaits, kuru studenti un pasniedzēji vēlēsies kopīgi ieklausīties Gudrības aicinājumā „ēst tās maizi un dzert no tās vīna” (sal. Sal pam 9, 5) un ņems dalību nākamajās Studentu dienās. Kā izaicinājums un reizē arī Latvijas nākamās garīgās atmodas priekšvēstnesis izskanēja V.E. Z.Stankeviča doma par iespējamo Vispasaules jauniešu dienu rīkošanu Rīgā 2017.gadā, par ko jau ir iesāktas pārrunas ar laicīgajām un garīgajām amatpersonām.

Jēzus Jaunajā Derībā mums apliecina Kunga spēku: „Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas (Mt 19, 26). Kunga Vārda gaismā uzlūkojot arhibīskapa nākotnes plānu par daudzo lūdzēju sapulcēšanos Rīgā, mēs varam atvērties cerībai par jauniem Vasarsvētkiem Latvijas tautā.

 

Pārskatu sagatavoja RARZI maģistrante Stella Jurgena

6. maija Kultūras programmas fotogalerija

7. maija Akadēmiskās programmas fotogalerija


Katoļu studentu dienu organizatoru komanda

Ir izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir veikt priekšdarbus veiksmīgai Katoļu studentu dienu 2011 norisei. Darba grupā ietilpst: Māris Veliks un Aivars Līcis, kuri pārstāv Rīgas Garīgo semināru, Ingrīda Trups-Kalne un Mareks Savickis, kuri pārstāv RARZI, Iveta Putniņa un Kārlis Litaunieks, kuri pārstāv LKSA apvienību "Dzintars", darba grupu vada Mārtiņš Krūklis (RARZI sabiedrisko attiecību veidotājs).