Katoļu studentu dienas 2009

Drukāt

Pirmās Katoļu studentu dienas, kas toreiz saucās RTI un RARZI studentu dienas 2009. gadā

„Ejiet arī jūs manā vīna dārzā!” (Mt. 20,2). Kungs mūs mudina atbildēt uz šo aicinājumu, padarot to redzamu pasaulei. Mēs, kas ik dienas esam vienoti ar Kristu un Viņa Baznīcu, esam aicināti Viņa vēsti nodot savām ģimenēm, draugiem, darba kolēģiem un visai sabiedrībai. Kristietis nedrīkst klusēt, viņš nedrīkst saņemt Gaismu, lai to paturētu tikai sev. Kristieša dzīves jēga ir nest Kristus gaismu šīs pasaules tumsā.

 

Mēs labi zinām, ka viens nav cīnītājs, tāpēc ir jādarbojas kopā. Īstus Kristus mācekļus var pazīt pēc tā, ka viņi ir vienoti – vienoti mīlestībā uz Kungu un Baznīcu. Mēs esam „vienas miesas locekļi”, tādēļ esam aicināti atbalstīt, papildināt viens otra darbu, lai pēc iespējas kvalitatīvāk pildītu mums uzticēto misiju. Īpaši šajā laikā, ko raksturo situācijas nestabilitāte, izmisums un cerības trūkums, mums ir jābūt mīlestības un ticības lieciniekiem. Mūsu liecība izskanēs pārliecinoši, ja Baznīcā pastāvēs cieša sadarbība starp bīskapiem, priesteriem, ordeņa ļaudīm un lajiem. Lai tā veidotos pēc iespējas sekmīgāka, mums ir labāk jāiepazīst vienam otru. Tieši šī iemesla dēļ RARZI students Mārtiņš Krūklis, profesore Baiba Brūdere un RARZI direktors priesteris Zbigņevs Stankevičs bija apmeklējuši visus Latvijas bīskapus.

25. aprīlī tika svinēta Sv. Mise RTI un RARZI sadarbības un sadraudzības nodomā. To celebrēja V. E. kardināls Jānis Pujats kopā ar Liepājas diecēzes bīskapu Vilhelmu Lapeli un Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli, klātesot priesteriem, klostermāsām, pasniedzējiem, RTI un RARZI studentiem.

Savā uzrunā kardināls atsauca atmiņā ainu no Evaņģēlija, kur mācekļi vētras laikā atradās laivā Ģenezaretes ezerā. „Lai laivas gaita būtu līdzena un stabila, mācekļiem bija jāairē saskanīgā ritmā. Taču īstas drošības nebūs bez kontakta ar Jēzu un pilnas paļāvības Viņam.” Mēs esam airētāji pasaules ezerā, un mums kopā ir jādodas dziļumā, lai katrs veiktu savu zvejas uzdevumu.  

Vispārējā lūgšanā uzticējām mūsu problēmas Kungam, lūgdami svētību mūsu darbam ar cilvēkiem un mūsu pašu svētdarīšanai. Ar skanīgām dziesmām Sv. Misi vēl svinīgāku padarīja RTI un RARZI apvienotais koris.

Pēc Sv. Mises sanācām kopā, lai iepazītos un pārrunātu dažādus aktuālus jautājumus. Studenti bija sagatavojuši priekšnesumus, ar kuru palīdzību tika prezentētas visas diecēzes, parādot aktuālus notikumus un ieskatu diecēzes vēsturē. Netrūka humora un nopietnības, kā arī labu vārdu par diecēzēs notiekošo. Pēc tam tika runāts par to, kas būtu jāuzlabo un jāpilnveido Evaņģēlija vēsts izplatīšanas darbā.

Klātesošos uzrunāja RARZI direktors priesteris Zb. Stankevičs, pastāstot, kā radās doma par šo tikšanos. No Vatikāna tika saņemta instrukcija, ka jāpārstrādā RARZI studiju programma. Tā skaidri pamatoja, kāpēc institūts ir vajadzīgs „Institūts nav konveijers katehētu sagatavošanai, bet gan nobriedušu kristiešu kalve. Tā ir vieta, kur mācīties, padziļināt savas zināšanas un ticību un kļūt nobriedušiem, lai darbotos evaņģelizācijas laukā un palīdzētu priesteriem īstenot Baznīcas misiju. Tas ir liels izaicinājums un darbs abām pusēm,” uzsvēra priesteris.

Turpinājumā klātesošos uzrunāja V. E. kardināls J. Pujats, aicinot apzināties šī sadarbības lauka plašumu. Kardināls mudināja izveidot kristīgo skolotāju padomi, kur būtu pārstāvētas visas kristīgās konfesijas. Šī padome varētu kvalitatīvi darboties un aizstāvēt kristīgās vērtības ārpus draudzes baznīcas un skolas sienām. Dažkārt skolotājos vairāk ieklausās nekā garīdzniekos. Ir tādi sabiedrības slāņi, kuriem vieglāk piekļūt tieši lajiem. Vai tā ir politika, masu mediji vai sociālais darbs, kristietim jābūt modram un jāaizstāv morālās un tikumiskās vērtības.

 

Šobrīd aktuāls ir jautājums par ģimeni kā sabiedrības pamatšūnu, jo pasaulē plosās homoseksuālisms. Tā propagandētāji dažādos veidos cenšas legalizēt grēku, uzskatot to par normālu un pieņemamu rīcību. Kristīgās mācības un ētikas skolotāji šajā gadījumā ir tikumības sargi sabiedrībā, jo svarīgi ir strādāt ar ģimenēm, īpaši – mācot bērnus un veidojot viņos izpratni par tikumu un kristīgām vērtībām. „Draudžu prāvestiem ir jāsadarbojas ar lajiem, kas ir viņu pirmie palīgi, tā teikt, mūsu rokas,” tā kardināls.
RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja Lolita Ērgle sniedza ieskatu izglītības sistēmas izmaiņās nākamajā mācību gadā. Skolas finansēs pašvaldības, un tas nozīmē, ka ir jāveido cieša sadarbība starp draudzes priesteri, mācītāju, kristīgās mācības skolotāju un pašvaldību. „Es aicinu godājamos bīskapus – uzrunājiet, lūdzu, priesterus, lai viņi mudina ticīgos sūtīt savus bērnus apgūt kristīgo mācību. Jo problēma ir tā, ka bieži vien ticīgi cilvēki nesūta savus bērnus uz kristīgo mācību, aizbildinoties, ka bērns tāpat jau zina pietiekami daudz,” aicina Lolita Ērgle. Šis aicinājums ir būtisks, jo, nepiesakoties pietiekamam skaitam bērnu, šo mācību priekšmetu var atcelt.

Turpinājumā RARZI students M. Krūklis norādīja uz to, cik nepieciešama ir katehēze visos līmeņos – bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, pāriem, laulātajiem. Katehēze nedrīkstētu beigties ar pirmo Svēto Komūniju un iestiprināšanu. Lai neveidojas tukšums garīgajā dzīvē, katehēze jāturpina.

V. E. bīskaps J. Bulis sniedza ieskatu par situāciju Rēzeknes – Aglonas diecēzē attiecībā uz izglītības jautājumiem. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no klases audzinātāja un skolas direktora, tomēr ļoti daudz kas atkarīgs no bērnu vecākiem. Ja vecāki ir tālu no Baznīcas, bērnu garīgā dzīve netiek veicināta. „Tādēļ ir lietderīgi lajiem doties pie ģimenēm un runāt par to. Jāveicina kristīgs dzīvesveids. Ir jābūt kā apustuļiem, kas, sava entuziasma vadīti, iet un sludina kristīgo vēsti, kur vien var.”

V. E. bīskaps V. Lapelis novēlēja būt kā sv. Pāvilam, kurš teicis: „Bēda man, ja es Evaņģēliju nesludinātu!” (1Kor 9,16) Tas nav piespiedu kārtā, tai jābūt sirds nepieciešamībai – dalīties ar šo Prieka vēsti, jo Kristus ir augšāmcēlies. „Patiesi laimīgi mēs kļūstam tad, kad mēs dalāmies, kad mēs šo vēsti nepaturam tikai sev.”

Dienas noslēgumā pie agapes galda bija iespēja aprunāties neformālā gaisotnē. Mēs ceram, ka šī diena ir jauna ceļa sākums kopīgam darbam cilvēku pestīšanas labā!

Līga Malāne, 4. kursa studente