Katoļu Studentu dienas 2012

Drukāt

Katoļu studentu dienu logo

 

Līksmie semināristi iedvesmo katoļu studentus


Aktuālā informācija

Katoļu studentu dienu darba grupa ir sākusi darbu pie 2012. gada pasākuma norises plānošanas. Darba grupā ir pārstāvji no RARZI, RTI (Garīgā semināra) un apvienības "Dzintars". Darba grupu vada RARZI direktors pr.Aleksandrs Stepanovs.

Šobrīd strādājam pie Katoļu studentu dienas reklāmas kampaņas dažādās Latvijas augstskolās. Sociālajā tīklā Facebook ir iespēja izteikt savu viedokli un piedalīties svētku sagatavošanas un gaidīšanas procesā.

Referātu pieteikumu anketa

Katoļu studentu dienu programma

2012. gada 11. – 12. maijs

„BŪT, ZINĀT, GRIBĒT KUNGA GAISMĀ!“

 

PROGRAMMA

Pirmā diena. Kultūras daļa. 11. maijs pl. 17.00 – 22.00

Rīgas Katoļu ģimnāzija, O. Vācieša ielā 6, Rīgā

17.00 Vesperes

17.45 Vakariņas

18.45 KSD himna

19.00 Svētku koncerts (mūzika, priekšnesumi, uzrunas, iepazīšanās, uzkodas, prieks)

22.15 Kompletorijs. Pirmās dienas nobeigums

 

Otrā diena. Akadēmiskā daļa. 12. maijs pl. 10.00 – 18.00

Sv. Jēkaba katedrāle, RARZI studiju telpas, Mazā Pils iela 2, Rīga

10.00 Svētā Mise Sv. Jēkaba katedrālē (vada un koncelebrē Latvijas bīskapi)

11.30 Konferences sākums. Bīskapa uzruna

11.40 Plenārsēde (3 uzaicināti priekšlasījumi)

13.00 Pusdienas

14.00 Darbs interešu grupās (4 auditorijas – teoloģiskā, humanitārā, sociālā, pastorālā)

17.00 Darba grupu kopsavilkums. Brīva diskusija. Konferences noslēgums

18.00 KSD himna. Studentu dienu noslēgums. Iespēja neformālam turpinājumam

 

„Būt, zināt, gribēt Kunga gaismā”


4.katoļu studentu dienas 2012.gada 11.-12.maijā

Šā gada 11.-12. maijā katoļu studenti atkal pulcējās kopā jau par tradīciju kļuvušajās  4. katoļu Studentu dienās. Arī šogad svētku divu dienu pasākumos studenti un pasniedzēji vienojās sadraudzībā kopīgās lūgšanās, muzikālos priekšnesumos un kultūras aktivitātēs, kā arī akadēmiskos priekšlasījumos zinātniskajā konferencē.

Studentu dienu neformālā daļa šogad notika Rīgas Katoļu ģimnāzijā, bet zinātniskās konferences priekšlasījumi klausītājus pulcēja Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūtā.

Studentu dienas sākās 11. maijā ar vesperēm sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes baznīcā, kur svētku dalībniekus uzrunāja abu katolisko mācību iestāžu vadītāji – Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktors Māris Ozoliņš un RARZI direktora p.i. pr. Aleksandrs Stepanovs.

Šogad Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs V.E. Luidži Bonacci studentus sveica audioierakstā atsūtītā vēstījumā. Viņš pievērsa uzmanību mūsdienu patērētājsabiedrībā dominējošam kārdinājumam nodot savu esmi, lai pievērstos darbībai, jo tā ļauj gūt tūlītējus rezultātus, aizrauj ar savu dinamismu. V.E. L.Bonacci norādīja, ka tā darbojoties, cilvēks sevi pazaudē ārējās lietās, atstāj novārtā savu dziļāko realitāti un veidojas plaisa starp to, kas cilvēks  ir, un to, ko viņš dara. Patērētājsabiedrība uzspiež savu neapturamo ritmu, kura ideāls  ir efektivitāte, precizitāte, ātrums. Nav svarīgi, kas cilvēks ir, ne arī attieksme, ar kādu viņš darbojas; svarīgi ir darīt aizvien vairāk. Ikvienam ir jāuzliek sava maska un labi jāizpilda sava loma. Nuncijs norādīja uz sekām, kādas izraisa mākslīga identificēšanās ar sociālo lomu – tā ir dažādu neirožu avots. Kristieši tāpat ir pakļauti kārdinājumam padoties darbošanās hipnozei, kas nebalstās esmē. Nuncijs aicināja Studentu dienu dalībniekus atrast savu esmi – “Būt Kristū. Būt Kristum un darīt tos pašus darbus, ko darīja Kristus: tāds ir kristieša brīnišķīgais piedzīvojums.”

Austuliskā nuncija uzrunai sekoja Studentu dienu kultūras daļas programma, kuru iesāka RTI audzēkņi ar nelielu meditatīvu pantomīmu, kurā atainoja cilvēka ceļu no aktīvas rosīšanās un nepārtrauktas darbības līdz esmei Kungā. Neformālā gaisotnē pasākuma dalībnieki iebaudīja jau tradicionālo Studentu dienu zupu un saldumus, noklausījās koncertu, kurā  muzicēja  Rīgas svētā Jēkaba katedrāles jauniešu ansamblis „Ex Animo”, kā arī grupa „The One” un citi.

Šā gada Studentu dienu zinātniskā konference 12.maijā sākās ar Svēto Misi Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, ko celebrēja kardināls V.E. J.Pujats kopā ar RARZI un Rīgas Teoloģiskā institūta (RTI) mācībspēkiem ─ priesteriem. Svētās Mises dziedājumus izpildīja RTI un RARZI apvienotais koris diriģentes Laines Taboras vadībā, bet muzikālo pavadījumu atskaņoja ērģelniece  Ilva Lempa.

Savā uzrunā kardināls J. Pujats pievērsa uzmanību sirds izglītības nepieciešamībai, norādot uz publicistes Andas Līces rakstā atklāto morālo vērtību trūkumu mūsdienu sabiedrībā, kas īpaši izpaužas virtuālajā vidē. No kardināla teiktā varējām secināt, ka pat  ļoti labas teooģijas zināšanas un visu Semināra bibliotēkas grāmatu izlasīšana vēl nesniedz sirds izglītību un šīs atziņas sasaucās ar iepriekšējā dienā dzirdētā V.E. L.Bonacci vēstījumā ietverto aicinājumu īstenot savu esmi Kristū.

Studentu dienu konferenci atklāja RARZI asociētā profesore, Baiba Brūdere, Dr. theol. Viņa rosināja atšķirt svētkus no izklaides un mācīties svinēt, būt kopā. Bieži mums patīk svinēt antisvētkus – vientulības, depresijas svētkus, kas nav saskaņā ar Dieva plānu. Katoļu studentu dienas bija tādi svētki, ko mēs varējām pavadīt kopā, bagātināties paši un bagātināt citus, nododot tālāk un pavairojot tos talentus, ko Dievs mums katram piešķīris.

Uzrunai sekoja jaunākā izglītojoši reliģiskā žurnāla “Terra Mariana” numura prezentācija, kurā žurnāla izpildredaktore Ingrīda Puce iepazīstināja ar tā saturu, kā arī  izmaiņām materiāla atlases principos un  vizuālajā noformējumā.

Kā pirmais ar savu referātu uzstājās RARZI direktors Aleksandrs Stepanovs runāja par tautas dievbijību, kas iemieso kristīgo vēsti un palīdz izdzīvot ticību. Rīgas Biznesa skolas profesors Klaudio Rivera ievadīja pasniedzējus un arī pašus studentus mūsdienu jaunatnes izglītošanas specifikā, jo jaunieši, kas uzauguši jauno tehnoloģiju laikmetā dzīvo it kā divās pasaulēs – reālajā un virtuālajā.  Šo paaudzi profesors Rivera nodēvēja par “millenium (tūkstošgades) paaudzi”, ko plenārsēdes vadītāja, RARZI profesore Māra Kiope latviskoja kā “milēņu paaudzi”. Internetā ir pieejama gandrīz visa iespējamā informācija, ļoti plašas izvēles iespējas un iespējas attīstīties, bet vienlaikus jauniešiem arī trūkst pacietības un spēju izvēlēties to, kas tiešām nepieciešams. Profesors Rivera min, ka pasniedzējs vairs ne tik daudz pilda informācijas devēja funkciju, cik horeogrāfa pienākumu – pasniedzējam ir jāpalīdz studentam mācīties patstāvīgi domāt un izdarīt pareizas izvēles. Patiesi svarīga misija!

Ar pieredzi dalījās studenti, kas piedalījās Eiropas universitāšu katoļu studentu sanāksmē Romā, kuras temats bija “Jaunais humānisms”. Plenārsēdes dalībniekus īpaši ieinteresēja portugāļu profesora Žao Luisa Cezara Das Neves prezentācija par universitāti kā dārzu, kurā atlasīts viss labākais un skaistākais, ko cilvēks ir domājis un atklājis, un kam būtu jākalpo studenta attīstībai.

 

Visi referāti tika dalīti trīs sekcijās vadoties pēc referātu tematikas – Teoloģijas, teoloģijas un humanitāro zinātņu un sociālo zinātņu sekcijās. Referāti bija daudzveidīgi, tajos lielākoties tika pārspriestas tēmas, kas kristiešiem pašlaik ir aktuālas. Referātus lasīja gan  pasniedzēji, gan absolventi, gan paši studenti. Teoloģijas sekcijā: Stella Jurgena parādīja, kur Jāņa atklāsmes grāmatā atrodamas septiņas svētības, Anna Mežiniece salīdzināja radīšanas stāstus, īpaši tika pārspriests jautājums par liturģisko mūziku, kas bija Annijas Veitneres referāta tēma, tādēļ, ka vieglās mūzikas atskaņošana Baznīcā ir izņēmums, kas kļuvis par normu. Priesteris Mihails Volohovs runāja par mimēzi kā izšķirošo jēdzienu mistagoģijā, Dace Bergmane – par glosolālijām, kas, kā daudzi to nezināja, ir zinātnisks apzīmējums runāšanai mēlēs. Humanitārajā sekcijā: Agnese Miķelsone parādīja, ka Junga arhetipu teoriju ir iespējams šķīstīt un pielietot teoloģijā, Edgars Svētiņš nonāca pie secinājuma, ka ja nav savas kultūridentitātes, tad ir tieksme pieslieties citām kultūrām, bet katras tautas raksturu nosaka reliģija, ko tā piekopj. Elvīra Bloma palīdzēja nonākt līdz secinājumam, ka garīguma izpratnes formas, kas iestrādātas sabiedrībā, daudziem traucē tuvoties Dievam. Vēl tika paspriesti tādi svarīgi, gan sāpīgi, gan gluži vienkārši interesanti jautājumi kā aborti, tēvišķība, taisnīgais karš, filosofijas profesionalizācija. Psiholoģijas sekcijā: ar referātu uzstājās Inta Poudžiunas, lai runātu par dusmām, no kurām kristiešiem ir tendence baidīties. Ierosinājums – nebaidīties, bet pieņemt dusmas kā vajadzīgu emociju un atrast adekvātus veidus, kā šo emociju izpaust. Daina Strelēvica nojauca stereotipus par kalpošanu sieviešu cietumā un parādīja, cik svarīgi, lai šī kalpošana būtu kompleksa, jo sievietēm cietumā nepieciešama palīdzība gan fiziskā, gan psihiskā, gan garīgā aspektā. Ieva Rudzīte runāja par savu pētījumu, kurā noskaidrojās, ka daudzas reliģiozas sievietes, kas aktīvi iesaistās draudzes kalpošanā, bieži vien savus bērnus atstāj novārtā. Liene Sudrabiņa pievērsās cilvēkiem ar depresiju, kas noveda pie secinājumiem, ka cilvēki ar depresiju netiek īsti apzināti un nesaņem palīdzību.

4. katoļu Studentu dienu zinātniskā konference noslēdzās ar sekciju darba kopsavilkumu, ko sniedza sekciju vadītāji, kopīgu Katoļu Studentu dienas himnas atskaņošanu un lūgšanu. Kuplais zinātniskās konferences apmeklētāju skaits – ap 100 cilvēku, liecina par katoļu inteliģences dzīvotspēju, potenciālu un vieš cerības, ka Baznīcas darbā iesaistīsies arvien vairāk akadēmiski izglītotu cilvēku, kuri tajā pašā laikā savu esmi izdzīvo  Kristū kā zari pie īstā Vīnakoka.

Katrs, kas piedalījās katoļu studentu dienās, noteikti ieguva kaut ko priekš sevis, uzzināja kaut ko jaunu, paraudzījās mazliet savādāk uz jau zināmo vai varbūt vienkārši izbaudīja laiku kopā ar brāļiem un māsām Kristū, jo vairāk par visu šajā pasākumā bija jūtams vienotības Gars, kas patiesi ir liela dāvana mums visiem!

Apskatu sagatavoja RARZI abslovente Stella Jurgena un bakaluara 1.kursa studente Elvīra Bloma

Katoļu studentu dienas – Rīgā, 2012. gada 11.-12. maijā Apustuliskā Nuncija Luidži Bonacci (Luigi Bonazzi) vēstījums

Kornelijs Konseks-foto slaids RARZI Katoļu studentu dienas 2012

Katoļu Studentu dienas 2012 foto